Skriftlig spørsmål fra Torkil Åmland (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1287 (2011-2012)
Innlevert: 25.04.2012
Sendt: 26.04.2012
Besvart: 04.05.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Torkil Åmland (FrP)

Spørsmål

Torkil Åmland (FrP): Hvordan vurderer statsråden Fylkesmannen i Hordaland sine karakteristikker av bystyret i Bergen, og vil statsråden ta initiativ overfor Fylkesmannen i Hordaland for å fremme en bedre kommunikasjon med Bergen kommune?

Begrunnelse

Det vises til oppslag i Bergens Tidene 25.4.d.å., der Fylkesmann i Hordaland Lars Sponheim karakteriserer Bergen bystyre som "udemokratiske hobbybyggere". Uttalelsen har sin bakgrunn i striden mellom Fylkesmannen og bystyret om kommuneplanen. Uttalelsen har vakt sterke reaksjoner, bl.a. har ordfører Trude Drevland karakterisert det som en "sjikane" (BT nettavis 25.4.). Det må forventes at en Fylkesmann opptrer med den saklighet og verdighet som forventes av embetet, og at han ikke gjennom sine uttalelser øker konfliktnivået. Statsråden er Fylkesmannens overordnede, og dermed også ansvarlig for å iverksette tiltak når en Fylkesmann opptrer på en usaklig og unødig støtende måte.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Fylkesmennene utfører viktige samfunnsoppgaver for 12 departementer og 9 direktorater og sentrale tilsyn og er styringsmessig bindeledd mellom sentrale statlige myndigheter og kommunene. Den helhetlige oppfølgingen av kommunene, som fylkesmannsinstitusjonen forutsetter, skal bidra til å understøtte det lokale folkestyret samtidig som Fylkesmannen har et gjennomføringsansvar for nasjonal sektorpolitikk via de samme kommunene. Det er utfordrende å være aktør i skjæringspunktet mellom den nasjonale politikken og det lokale folkestyret.

Bergen kommune er inne i sluttfasen av en krevende kommuneplanprosess der lokale

mål knyttet til byutvikling skal forenes med nasjonale mål for klima og luftforurensing,

strandsone, jordvern osv. Kommuneplanen gir rammene for kommende reguleringsplaner. Fylkesmannen opptrer her på vegne av staten og i tråd med de nasjonale føringer som er gitt. Det har vært løpende kontakt mellom Fylkesmannen i Hordaland og staten sentralt om føringene. Bergen kommune er med i samarbeidet Framtidens byer, som har gitt bedre kunnskap om hvordan byen kan utvikles i en bærekraftig retning. Det er derfor grunn til å ha et særlig fokus på framtidsrettede og miljøvennlige løsninger for byutviklingen i Bergen.

Jeg har registrert at det pågår en offentlig debatt om kommuneplanen i Bergen og Fylkesmannens innsigelser og merknader til denne. I denne debatten har også fylkesmann Lars Sponheim deltatt. Det er viktig at lederne i statlig forvaltning som deltar i offentlig debatt, opptrer saklig, faglig og tydelig. Det innebærer at det bør vises tilbakeholdenhet i bruk av polemiske ytringer, spissformuleringer og personkarakteristikker.

Det er viktig at dialogen mellom fylkesmannsembetet og Bergen kommune er god. Her hviler det et ansvar på begge parter. Fra departementets side vil vi ta opp dette med fylkesmann Lars Sponheim i vår løpende dialog.

Jeg vil understreke at når det gjelder det faglige innholdet i fylkesmannens budskap til Bergen kommune i kommuneplanprosessen, har jeg ingen innvendinger.