Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1289 (2011-2012)
Innlevert: 26.04.2012
Sendt: 26.04.2012
Besvart: 07.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Brudd på bestemmelser som regulerer kabotasje (utenlandske transportørers adgang til å utføre transport av gods i Norge) ser ut til å øke i omfang. Erfaringene fra vårt naboland Sverige er illevarslende. I rundskriv 2/2011 er det fra SD gitt klare regler om kabotasje, dokumentasjon og dokumenter. Dette gir grunnlag for kontroll.
Hvordan følger statsråden opp kontrollvirksomheten for å forhindre ulovlig kabotasje; spesielt at dokumentasjonen medbringes i kjøretøy og at dokumentert regelbruk medfører effektivt bruksforbud?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen og Politiet har ansvar for å føre kontroll med kjøretøy, herunder kontroll av kabotasjetransport.

Regelverket om kabotasje for godstransport, slik det følger av forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje og rundskriv N-2/2011, er gjort godt kjent for Statens vegvesens kontrollører og Politiet. Etter at de nye forskriftskravene til dokumentasjon av kabotasje trådte i kraft i juli 2011, har jeg fått opplyst av Statens vegvesen at kontrollvirksomheten blir fulgt opp spesielt, herunder er antall ilagte sanksjoner for ulovlig kabotasjevirksomhet kartlagt og fulgt opp, og det er informert og igangsatt forsterkede opplæringstiltak. Kontroll av kabotasje har vært et tema på samlinger for utekontrollører rundt i landet. Videre diskuteres problemstillinger knyttet til dokumentkontroll løpende. Undersøkelser Statens vegvesen har foretatt internt, viser at antall ilagte sanksjoner for ulovlig kabotasjevirksomhet, har økt inneværende år. Det er imidlertid viktig å poengtere at antall anmeldelser ikke gjenspeiler kontrollvolumet, da kontroll av kabotasje skjer som ledd i ordinær dokumentkontroll.

Dersom Statens vegvesen avdekker ulovlig kabotasje ved kontroll, gir interne instrukser anvisning på bruksforbud og anmeldelse. Det vil i praksis innebære omlasting, hvor tom motorvogn tillates å kjøre ut av landet.