Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1291 (2011-2012)
Innlevert: 26.04.2012
Sendt: 26.04.2012
Besvart: 07.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): På rv 3 gjøres det to store utbedringer med ferdigstillelse i 2012. Anleggstiden virker noe lang.
Ville det ikke vært bedre om anleggstiden hadde vært så kort som mulig og heller betalt entreprenøren for disse tilleggsutgiftene?

Begrunnelse

Undertegnede kjørte hele rv 3 tur-retur for noen dager siden. Veien har fortsatt stort behov for oppgradering/reparasjoner. Dog var det to store anleggsområder hvor entreprenørfirmaet/firmaene gjør en svært god jobb. Det hadde vært bedre at man i anbudskravene hadde en kortere tid for ferdigstillelse slik at reisende på rv 3 i langt kortere periode ville vært plaget av anleggsarbeid. Samfunnsmessig ville dette også vært meget lønnsomt.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: På rv 3 er det begrensede muligheter for å benytte omkjøringsveger i forbindelse med utbedringer. Dette betyr at trafikken i stor grad må gå gjennom anleggsområdet. I en slik situasjon må det både tas hensyn til trafikantenes sikkerhet, sikkerheten til de som arbeider på anlegget samt framkommeligheten for trafikken. Statens vegvesen må derfor vurdere hva som er optimal byggetid ut fra flere forhold, ikke bare ut fra hensynet til kortest mulig anleggstid.

Jeg er kjent med at Statens vegvesen er opptatt av å få til mer samtidig gjennomføring av ulike tiltak innenfor avgrensede strekninger, i stedet for at disse gjennomføres enkeltvis over en lengre tidsperiode. Dette kan bidra til å redusere ulempene for trafikantene samt redusere kostnadene knyttet til trafikkavvikling og omkjøring i anleggsperioden.