Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1293 (2011-2012)
Innlevert: 26.04.2012
Sendt: 27.04.2012
Besvart: 08.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): En ulykkesstatistikk for tyngre kjøretøy i januar måned 2012 viser at det i perioden var 257 hendelser hvor tyngre kjøretøy var involvert. I 64 av disse er opprinnelse uviss, eller ikke oppgitt som referanse. Men der nasjonalitet eller "utenlandske" er oppgitt så viser det seg at utenlandske biler har vært involvert i 138 ulykker, mens norske biler har vært involvert i 55. De utenlandske bilene står for ca. 20 % av godsfrakten i Norge.
Hvilke tiltak vil statsråden gjøre for å få ned ulykkesfrekvensen i tungtrafikken?

Begrunnelse

Statistikken for februar tilsier at det var 83 hendelser hvor utenlandske tungbiler var involvert, mens 62 var norske. (samt 54 med uviss opprinnelse) Totalt 199 hendelser med tunge kjøretøy.
For mars måned viser den samme statistikken at det var 108 hendelser med tunge kjøretøy, 34 hendelser der utenlandske var involvert, og 42 der norske kjøretøy var involvert samt fire tilfeller hvor brøytebil/bergingsbiler også ble involvert. 32 var av uviss opprinnelse.
Etter min mening viser denne statistikken entydig at tyngre biler av utenlandsk opprinnelse og med utenlandske sjåfører er overrepresentert i statistikken. Ikke minst med tanke på at utenlandske biler og sjåfører står for ca 20 % av godsfrakten i Norge.
Det må, slik jeg ser det være store mangler på både kontroll av utstyr og opplæring av utenlandske sjåfører på tyngre biler som kjører i Norge, ikke minst på vinterføre. Denne statistikken, som riktignok er utført av privatpersoner vitner om at vi trenger mer kontroll av utstyr og krav til opplæring i vinterkjøring av utenlandske sjåfører i Norge.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Kjøretøyparkens sikkerhetsmessige standard er av stor betydning for å kunne oppnå færre drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Kontrollvirksomheten skal bidra til at en økende del av kjøretøyparken er i forskriftsmessig stand.

Ved slike målrettede kontroller av vinterutrustning i perioden 01.10.2011 – 15.4.2012 (foreløpige tall) ble det kontrollert om lag 7500 norske tunge kjøretøy, hvorav snaut halvparten var tilhengere. Av disse ble drøyt 200 ilagt bruksforbud. Videre ble det kontrollert om lag 5200 utenlandske tunge kjøretøy, hvorav vel halvparten var tilhengere. Av disse kjøretøy fikk ca. 260 bruksforbud. Dette tilsier at de utenlandske kjøretøyene er dårligere rustet enn de norske, men forskjellen er ikke ekstrem. Samtidig viser tallene at det kontrolleres en forholdsvis høyere andel utenlandske enn norske kjøretøy.

Foruten særskilt kontroll av vinterutrustning, utførte Statens vegvesen i 2011 totalt 70 400 tungtransportkontroller hvor dekkutrustning og antall kjettinger i mange tilfeller ble kontrollert i tillegg til andre kontrolltemaer. Vegvesenet har målrettet tilsynet med tunge kjøretøy de siste årene, og vil de nærmeste årene videreutvikle utekontrollen slik at den blir enda mer effektiv. Som et ledd i dette vil det bli opparbeidet flere kontrollområder der det også er plass til hensetting av kjøretøy som får bruksforbud.

Vi kan kreve at førere etterlever norske regler ved kjøring i Norge, men vi er samtidig i stor grad forpliktet til å akseptere utenlandske førerkort/førerrettigheter. I tillegg til kompetansekrav for å erverve førerkort, er det i EU/EØS nå krav om yrkessjåførut- danning for førere av tunge kjøretøy. Nye sjåfører må gjennomføre en omfattende grunnutdanning, der sikkerhet er en vesentlig del. Fra og med 2011 er det innført fortløpende krav om at alle sjåfører gjennomfører en etterutdanning der de skal oppdatere, utdype og repetere kunnskap som er vesentlig for deres arbeid. Kjøring på vinterføre vil være et typisk slikt tema for sjåfører som skal kjøre i Norge vinterstid.

Statens vegvesen deler ut informasjonsbrosjyren «Truckers guide» til utenlandske sjåfører. Brosjyren, som er å finne på Statens vegvesens nettsider, omhandler bl.a. kjøring på norske vinterveger, og finnes pr. i dag på 10 ulike språk.

Selv om Statens vegvesen allerede har rutiner som skal ivareta fremkommeligheten og trafikk-sikkerheten på norske vinterveger, har jeg sett behov for ytterligere tiltak. Jeg har derfor bedt Statens vegvesen om å prioritere vintervedlikehold og kontrollinnsats. Jeg har videre bedt om forsterket arbeid med beredskapsplaner, med konkrete tiltak til bruk ved ekstraordinær snøfall/nedbør som kan skape trafikksikkerhets- og avviklingsproblemer.

Jeg har også bedt om at den myndigheten Statens vegvesen har til midlertidig stenging av bestemte vegstrekninger og nedlegging av bruksforbud for bestemte kjøretøykategorier brukes mer aktivt. Vegdirektoratet har i tillegg fått i oppdrag å vurdere innføring av et påbud om bruk av vinterdekk i Norge, samt utrede mulighetene for å legge større ansvar på bl.a. kjøpere av transporttjenester for å bidra til å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten vinterstid.