Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1299 (2011-2012)
Innlevert: 26.04.2012
Sendt: 27.04.2012
Besvart: 04.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til mine to tidligere spørsmål om reservasjonsrett for fastleger. Jeg opplever at statsråden ikke har svart ordentlig på det jeg spør om.
Hvor mange konkrete saker/henvendelser er kommet til helsetilsynet, fylkeslegen og departementet, og også til LLH, der kvinner ikke har fått sine rettigheter ivaretatt om henvisning til abort og assistert befruktning?

Begrunnelse

I svar på mitt forrige spørsmål om dette sier statsråden at bakgrunnen for rundskrivet ikke er basert på antall klagesaker. Jeg ønsker likevel å vite hvor mange slike klagesaker som foreligger.
Helseministeren sier at bakgrunnen for rundskrivet er blant annet at LLH har opplyst at de har fått mange henvendelser om at leger nekter å henvise til assistert befruktning. Jeg antar at statsråden også kan anslå hvor mange saker LLH skriver i sin henvendelse til departementet at de har mottatt. Jeg antar videre at LLH har angitt i brevet i hvilke legepraksiser dette forekommer, noe som også kan gi en pekepinn på et visst antall.
Den eneste saken statsråden i sitt forrige svar viste til, gjaldt ikke henvisning til abort eller assistert befruktning som er grunnlaget for mitt spørsmål, men prevensjon. Denne saken var fremkommet i media og gjaldt et legesenter i Telemark.
Jeg kjenner også denne saken fra media, som ifølge oppslaget sa at legen ikke ville gi dem prevensjon. Det viste seg at to av kvinnene ikke var listepasienter hos den legen de gikk til. Det betyr at denne legen selv ikke hadde plikt på seg til å skrive ut prevensjon, i og med at det ikke dreide seg om øyeblikkelig hjelp. Den tredje kvinnen har i følge VG-nett skriftlig bekreftet at hun ikke har blitt avvist av legen eller har noe å klage på.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til mitt brev av 30. mars som jeg mener er et fullstendig svar på spørsmål nr. 1124. Bakgrunnen for rundskrivet var at departementet etter en nærmere gjennomgang av det juridiske grunnlaget fant at fastlegeforskriftens regler ikke åpner for at fastleger med listeansvar kan reservere seg av samvittighetsgrunner, verken mot å forskrive prevensjon eller å henvise til abort eller assistert befruktning.

Grunnen til at departementet vurderte det juridiske grunnlaget på nytt var - som det fremkommer av mitt forrige svar – ikke en gjennomgang av antall klagesaker, men blant annet en henvendelse fra LLH. LLH opplyser at de har fått mange henvendelser om svært ubehagelige opplevelser fordi leger nekter å henvise til assistert befruktning. LLH har ikke tallfestet disse henvendelsene, men jeg har ingen grunn til å tvile på deres opplysninger og mener det er viktig å ta deres bekymring på alvor.

Det er viktig at jenter og kvinner som kommer til fastlegen sin, og som kanskje er i en vanskelig og sårbar situasjon, kan føle seg trygge på at de får hjelp, og at de blir tatt imot på en god måte.

Fastlegen skal hjelpe pasienten til å gjøre informerte valg om behandling. I en tid med mange verdimessige konflikter, er det viktig at vi er tydelige på hvor grensen går for en som jobber for det offentlige. En fastlege kan ikke sette sin egen overbevisning foran pasienters rett til helsetjenester. Fastlegen skal først og fremst ta hensyn til pasientens behov og rett til helsetjenester.

Samvittighetsfrihet er et grunnleggende gode i samfunnet vårt. Men dette utelukker likevel ikke at også gjeldende lover og regler må etterleves. Fastlegeforskriften åpner ikke for at fastleger kan reservere seg mot å utføre bestemte oppgaver av samvittighetsgrunner.