Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1302 (2011-2012)
Innlevert: 27.04.2012
Sendt: 27.04.2012
Besvart: 09.05.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Ser statsråden at økningen i tvister tilknyttet barnefordelingssaker er urovekkende, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å få ned antall saker i domstolene?

Begrunnelse

Antall rettssaker knyttet til barnefordelingssaker har hatt en kraftig økning de siste årene. I 2010 ble det behandlet 2412 saker, og i 2011 ble det behandlet ca 2632 saker. Dette er en utvikling som ikke er ønskelig og som i tillegg til å være en stor belastning for alle parter også har store utgifter i domstolene. Mange domstoler har i tillegg lite kunnskap om barnefordelingssaker, og det beste for barna er om partene kommer til enighet på et tidligere tidspunkt. Informasjon, veiledning og mekling er virkemidler som kan forebygge og hjelpe foreldrene til å komme til enighet før saken havner i retten.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Konflikter mellom foreldrene er blant de viktigste årsakene til psykiske og sosiale problemer blant barn som ikke bor sammen med begge foreldrene. Det er et politisk mål å styrke samarbeidet mellom foreldre som er i konflikt og ivareta barnets beste i delte familier. For å motvirke at konfliktnivået øker og barnet raskere får ro og forutsigbarhet i hverdagen, er det viktig at flere foreldre finner avtaleløsninger uten bruk av domstolene, der saken er egnet for det. Mekling og det helhetlige tilbudet til familievernkontorene er godt egnet til å hjelpe foreldrene til å komme fram til gode avtaler om barna på et tidlig stadium og til å bedre foreldresamarbeidet til barnets beste.

For å sikre bedre utnyttelse av meklingstilbudet og familievernets hjelpetilbud til familier med høyt konfliktnivå (hjelp til foreldresamarbeid, terapi, samtalegrupper for barn mv.), skal det arbeides videre med informasjons- og holdningsskapende tiltak, utviklingsarbeid knyttet til saker med høyt konfliktnivå og økt kompetanse hos de profesjonelle aktørene. Det skal blant annet satses på økt metodisk og faglig kompetanse hos meklere i høykonfliktsaker. Videre skal et igangsatt utviklingsprosjekt om høykonfliktsaker videreføres. I prosjektet skal det prøves ut virkemidler som bidrar til at flere saker løses gjennom mekling.

Tiltakene som skal gjennomføres vil blant annet bygge på anbefalinger fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe ledet av departementet som foreslo tiltak for å redusere antall saker for domstolene (mars 2011) og funn fra evalueringen av meklingsordningen som ble gjennomført høsten 2011.

Evalueringen av meklingsordningen viser at de fleste foreldre opplever at de blir møtt av meklerne på en profesjonell og god måte. Om lag 75 % av foreldrene har en avtale om hvor barnet skal bo fast og samvær etter gjennomført mekling. Det er likevel et potensiale for at enda flere foreldre med høyt konfliktnivå kan få hjelp ved familievernkontorene, som alternativ til å reise sak for domstolene.

Jeg er svært opptatt av at flere familier med høyt konfliktnivå skal få god og kompetent lavterskelhjelp fra familievernet og ser det også slik at familievern er forebyggende barnevern.