Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1304 (2011-2012)
Innlevert: 27.04.2012
Sendt: 30.04.2012
Besvart: 07.05.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvilke rutiner Mattilsynet har i slike tilfeller, og hva blir gjort for å beskytte seg mot denne parasitten?

Begrunnelse

Jeg er av en veterinær gjort kjent med at det i Norge er oppdaget en ny parasitt som heter Linguatula serrata, fra en hund importert fra Romania. Dette er en parasitt som er smittsom for mennesker, og kan påføre folk alvorlige problemer. Mattilsynet er blitt varslet av en veterinær, at parasitten er funnet i Norge. Det er ikke registrert at Mattilsynet har sendt ut ett varsel til veterinærene i Norge om denne farlige parasitten.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Mattilsynet fikk i forrige uke melding om funn av en ny parasitt hos en gatehund importert fra Romania. Prøver ble umiddelbart sendt til Veterinærinstituttet og viste at det dreide seg om arten Linguatula serrata (tungeorm) som tidligere ikke er påvist i Norge. Samme dag ble Den norske veterinærforening kontaktet, og informasjon til publikum lagt ut på Mattilsynets nettside.

Ved håndtering av utbrudd av smittsomme dyresykdommer, har Mattilsynet et klart regelverk og rutiner å forholde seg til. Dyresykdommer blir klassifisert som A, B, C, og D-sykdommer avhengig av alvorlighetsgrad. A-sykdommer er de mest alvorlige sykdommene, og de fleste parasitter er klassifisert som D-sykdom.

I de senere år er det flere eksempler på eksotiske sykdommer som er spredd i Europa. Ikke alle disse er listet som alvorlig sykdom. Det gjelder f.eks. Linguatula serrata. Mattilsynet kan likevel iverksette tiltak dersom det er grunn til mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser. Før Mattilsynet kan trekke konklusjonen om at en sykdom kan gi slike konsekvenser, må de innhente uttalelser fra forvaltningsstøtteinstituttene, i dette tilfellet Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet.

Det finnes i dag ingen metode for behandling av hunder som har fått denne parasitten. Veterinærinstituttet har fått i oppdrag å lage en risikovurdering ved import av hunder fra Øst Europa. Folkehelseinstituttet uttaler i forhold til denne parasitten, at selv om parasitten ikke må anses som noe stort folkehelsemessig problem, så er det selvsagt ikke ønskelig å få inn en parasitt som kan gi helseplager og stort ubehag, og hvor eneste behandling er å fjerne parasitten ved kirurgi.

Funnet av Linguatula serrata illustrerer risikoen ved import og viser at det er flere agens enn rabies og Echinococcus multilocularis (revens dvergbendelorm) som er aktuelle. Det er ikke ulovlig å ta med seg gatehunder inn i landet så lenge dyret har de nødvendige papirer, men Mattilsynet advarer likevel mot å innføre dyr med ukjent smittehistorie fra utlandet. Neste gang kan det være smittestoff eller parasitt med langt mer alvorlige konsekvenser.

Etter at reglene for reising med kjæledyr ble endret fra januar 2012, er det blitt enklere å klargjøre hunder for innførsel til Norge. En konsekvens er at det nå innføres langt flere kjæledyr til landet. Mattilsynet har også registrert at flere nordmenn tar hånd om og adopterer gatehunder fra flere land innen EU, særlig er det innført mange gatehunder fra Romania. Gatehunder som lever et ubeskyttet liv utenfor et privat hjem, løper større risiko for å pådra seg ulike sykdommer.

Mattilsynet fører tilsyn med importen, men de kan ikke sjekke alle dyr som kommer over grensen. Det kan også være vanskelig å se om et dyr er smittet.

Det er viktig at den enkelte som importerer dyr, er klar over at dette ikke er risikofritt. Det er oppdaget tilfeller hvor dokumentasjonen ikke har vært korrekt eller veterinærattestene er falske. Selv om hunder som blir importert, kommer med lovlige papirer og er vaksinert og behandlet slik det kreves, vil andre parasitter og smittestoffer kunne følge med på lasset. Folk som tar med seg dyr hjem fra reiser, gjør det gjerne for å hjelpe lidende dyr. Men da må de tenke over at de da kan utsette andre dyr, både kjæledyr og ville dyr, for smitte som vi ikke har i landet – og som vi definitivt ikke ønsker å få hit.

Både departementet og Mattilsynet legger derfor vekt på informasjon til publikum for å redusere faren for introduksjon av nye smittestoffer og parasitter.