Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1316 (2011-2012)
Innlevert: 02.05.2012
Sendt: 03.05.2012
Besvart: 08.05.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Den 9.6.09 gjennomførte Airlift en redningsaksjon fra Svalbard til Lockwood Island. I etterkant er det fremkommet påstander om at denne aksjonen ble gjennomført på en måte som ikke fullt ut dekker våre nasjonale krav og heller ikke gjeldende internasjonale krav.
Kan jeg derfor be om statsrådens svar på om dette er tilfelle, eller om redningsaksjonen ble gjennomført på en god og forsvarlig måte, slik det vanligvis gjøres her i landet?

Begrunnelse

At redningsaksjonen som sådan var svært krevende er det ingen tvil om. Likevel valgte Airlift å utføre og løse oppdraget med Sysselmannens godkjenning, slik jeg har forstått det. Når det da blir hevdet at man omgikk eller ikke fulgte gjeldende regelverk, er dette en måte å sette aksjonen i diskreditt på. Jeg imøteser derfor statsrådens svar.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg har fått opplyst at Sysselmannen på Svalbard, som er lokal redningssentral på Svalbard, den 8.-9. juni 2009 gjennomførte et redningsoppdrag i nærheten av Lockwood-øya på nordvestkysten av Grønland. Oppdraget ble utført av Airlift AS, som opererer Sysselmannens helikoptertjeneste, og med deltakelse av personell fra Longyearbyen sykehus.

Bakgrunnen for oppdraget var en bistandsforespørsel fra grønlandske myndigheter, etter at grønlandsk redningstjeneste ikke hadde lykkes i å evakuere to skiturister som hadde sendt nødmelding. Situasjonen for en av disse var vurdert som livstruende om han ikke raskt ble gitt legehjelp. Grønlandsk redningstjenesteseget Twin Otter redningsfly var sendt til stedet, men var på grunn av lokale snøforhold delvis buklandet og ikke operativt. Grønlandske myndigheter hadde da ingen andre ressurser å sette inn, og sendte en bistandsforespørsel til Norge. Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS-NN) tok kontakt med Sysselmannen og ba om en vurdering av om det var mulig å komme så vel skituristene som mannskapet på redningsflyet til unnsetning. I samråd med Airlift AS ble det foretatt en grundiggjennomgang av rammene rundt et slikt oppdrag. I slike situasjoner vil det være mange elementer som må undergis en nøye vurdering, blant annet vær, vekt/balanse, distanse, etterfylling av drivstoff, arbeidstid og hviletid, med mer. Sysselmannen besluttet etter denne vurderingen at oppdraget kunne gjennomføres og forespørselen fra Grønland besvares positivt. Dette ble meddelt Hovedredningssentralen i Nord-Norge, som var enig i den vurderingen som ble gjort fra Sysselmannens side. Det ble så meddelt til grønlandske myndigheter at det ville bli gjort et forsøk på å komme til unnsetning. Oppdraget ble utført og pasienten ble brakt til Longyearbyen sykehus.

Norge har tradisjon for å bidra i internasjonalt redningssamarbeid med andre land, og har i flere tilfelle gjennomført redningsoperasjoner i våre naboland. I nordområdene er det svært lange avstander og spredte redningsressurser, og nærmeste redningsressurs kan være lokalisert i et annet land. I den nye søk- og redningsavtalen for Arktis som ble undertegnet i Nuuk i 2011, er det lagt til rette for et slikt redningssamarbeid med våre naboland i Arktis.

Påstander om at dette redningsoppdraget ikke skal ha vært utført i henhold til norske og internasjonale krav for slike oppdrag er ukjente for Sysselmannen. Oppdraget ble gjennomført etter forespørsel fra et annet lands redningstjeneste. Spørsmålet er forelagt Airlift AS, som viser til at operasjonen ble utført etter gjeldende regelverk for redningsoppdrag, slik dette framgår av Airlift AS’ operasjonsmanual, del A, kapittel 14. Manualen er godkjent av Luftfartstilsynet.

Jeg har derfor ingen holdepunkter for å si noe annet enn at oppdraget ble utført på en god og forsvarlig måte. Dersom det skulle foreligge forhold i saken som medfører at det er grunn til å vurdere spørsmålet på en annen måte, ber jeg om at dette i så tilfelle konkretiseres.