Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1318 (2011-2012)
Innlevert: 02.05.2012
Sendt: 03.05.2012
Besvart: 08.05.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): I en artikkel i Dagens Næringsliv den 20. april sier Direktoratet for naturforvaltnings direktør Janne Sollie: "Alle de viktigste fagmiljøene, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NINA, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og vi, er enige om at lakselus og rømming er alvorlige pa virkningsfaktorer for villaksbestandene."
Kan man tolke det slik at det også er enighet disse etatene i mellom om tallmaterialet bak villaksportalen.no og konklusjonene i artikkelen?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Jeg viser til miljøvernministerens svar av 26. april 2012 på samme spørsmål.

I likhet med miljøvernministeren mener jeg at de ansvarlige fagmiljøene i stor grad er enige om hvilke faktorer som påvirker villaksbestandene og at fra oppdrett er lakselus og rømt oppdrettslaks de alvorligste påvirkningsfaktorene.

Jeg konstaterer at det ikke er full enighet om Direktoratet for naturforvaltning sine vurderinger av tallmaterialet som presenteres i villaksportalen.no. Dette kom blant annet fram i innlegg i Dagens Næringsliv den 3. mai, der forskere fra Havforskningsinstituttet påpeker viktigheten av å nyansere trusselbildet mot villlaksen.