Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1321 (2011-2012)
Innlevert: 02.05.2012
Sendt: 03.05.2012
Besvart: 14.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): NTB melder 02.05.12 at NVE har gitt konsesjon til en ny 513 kilometer lang kraftlinje mellom Hammerfest og Ofoten. FrP mener dette er en fornuftig beslutning. Den nye kraftledningen vil også styrke forsyningssikkerheten i regionen, samt legge til rette for etablering av ny fornybar produksjon og industrietablering i Nord-Norge. Hele prosjektet er beregnet å koste 8,2 milliarder.
Hvilke vurderinger er gjort vedrørende prosjektets presseffekt på norsk økonomi for 2012 og påfølgende år?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet vurderer utsiktene for økonomisk vekst og kapasitetsutnytting i norsk økonomi bl.a. i arbeidet med nasjonalbudsjett og revidert nasjonalbudsjett. Investeringsaktiviteten i kraftsektoren og andre sektorer i økonomien er viktige faktorer i denne sammenhengen. Finansdepartementet baserer seg på informasjon om investeringer og annen aktivitet fra mange ulike kilder, herunder fra Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statistisk sentralbyrå, Norges Banks regionale nettverk mv.

NVE ga den 2. mai i år Statnett konsesjonsinnstilling til å bygge den 513 km lange kraftledningen fra Ofoten til Balsfjord og videre til Hammerfest. Innstillingen er nå ute på høring. Den vil deretter bli oversendt OED for behandling.

Det gjennomføres kontinuerlig investeringsprosjekter i kraftforsyning. De siste årene har investeringer i kraftsektoren ligget på rundt 12-15 mrd. kroner årlig, som tilsvarer ½ - ¾ pst. av BNP for Fastlands-Norge. I Statnetts Nettutviklingsplan 2011 står det at Statnett forventer endelig konsesjon på overføringsforbindelsen fra Balsfjord til Hammerfest i 2013, og at en utbygging så vil strekke seg over flere år. Informasjon om investeringer i denne kraftlinjen vil på vanlig måte bli en del av Finansdepartementets vurderingsgrunnlag så snart den er med i NVEs og OEDs innrapporteringer til Finansdepartementet.