Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1322 (2011-2012)
Innlevert: 02.05.2012
Sendt: 03.05.2012
Besvart: 08.05.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Er Aker Seafoods plan om råstofftilførsel brukt i prosessen for å endre konsesjonen til "Båtsfjord" F-117-VS, en del av leveringsvilkåret som departementet skriver i 2008, eller er det som departementet skriver i 2012, ikke en del av vilkåret?

Begrunnelse

I brev av 06. februar 2008 fra Fiskeri- og kystdepartementet til Aker Seafood ASA, omhandles vilkårene for at Finnmark Havfiske AS kunne få endrede leveringsvilkår for torsketrålkonsesjon ID 2001003275 tilhørende tråleren "Båtsfjord" F-117-VS. Her skriver departementet at: Det er en forutsetning for at departementet vil anse eierskapsvilkåret for oppfylt og for å beholde torsketrålkonsesjonen at planen følges opp slik den er skissert. I dette ligger også et krav om at det kvantum fisk som fremkommer under " Aktivitetsplan Kjøllefjord", "Råstoffplan 2008", side 6, bearbeides ved anlegget i Kjøllefjord, og særlig det kvantum som skal tilføres fra egne trålere, jf ovenfor. Sitat slutt.
Dette tolker Lebesby kommune slik at planen er en del av leveringsvilkåret.
I brev av 13. april 2012 fra Fiskeri og kystdepartementet til Lebesby kommune ved advokatfirma Hjort DA-MNA, skriver derimot departementet: Aker Seafoods egen plan om råstofftilførsel til Kjøllefjord er ikke en del av leveringsvilkåret som departementet har knyttet til "Båtsfjord" F-117-VS. For lite leveranse etter denne planen er dermed ikke et brudd på leveringsvilkåret. Sitat slutt.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Leveringsvilkåret knyttet til torsketrålkonsesjonen til ”Båtsfjord” F-117-VS lyder slik:

Torsketråltillatelse ID 2001003275 har leveringsvilkår til Kjøllefjord. Leveringspliktens omfang og nærmere regler for gjennomføring av leveringsplikten fremgår av forskrift av 12. september 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

Grunnlaget for å endre leveringsvilkåret knyttet til ”Båtsfjord” F-117-VS fra Vadsø til Kjøllefjord, var at det i 2008 ikke var noen form for fiskeforedlingsvirksomhet i Vadsø. Verken Aker Seafoods ASA eller andre drev virksomhet i Vadsø og en leveringsplikt dit, hadde lite for seg.

Aker Seafoods ASA hadde foredlingsanlegg i Kjøllefjord. Selskapet hadde omorganisert driften der og hadde i den forbindelse utarbeidet en drifts- og aktivitetsplan for den videre driften i Kjøllefjord. Fordi råstoff fra torsketrålkonsesjonen tildelt ”Båtsfjord” F-117-VS ville være et verdifullt bidrag, ble leveringsvilkåret endret.

Det ble ikke foretatt endringer i andre vilkår nedfelt i tillatelsene til Aker Seafoods ASA/Finnmark Havfiske AS. Eierskapsvilkåret som innebærer at det skal opprettholdes en viss produksjon ble heller ikke endret. Departementet la imidlertid til grunn at en forutsetning for at eierskapsvilkåret skulle anses oppfylt, var at driftsplanen som Aker Seafoods ASA hadde utarbeidet ble fulgt som skissert. Verken eierskapsvilkår eller driftsplanen er således en del av leveringsplikten på ”Båtsfjord” F-117-VS.