Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1323 (2011-2012)
Innlevert: 03.05.2012
Sendt: 03.05.2012
Besvart: 10.05.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Vil statsråden bidra til at den enkelte kommune gis muligheter til å tillate bruk av elektriske båtmotorer på sine vann og elver?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag fra 1977 har som hovedregel at motorferdsel i utmark og vassdrag ikke er tillatt med mindre det følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i lov, jfr. motorferdselloven § 3. I § 2 er motorferdsel definert som blant annet bruk av ”båt eller annen flytende eller svevende fartøy drevet med motor”. Vassdrag er i samme bestemmelse definert som ”åpne og islagte elver, bekker og innsjøer”. Av forarbeidende til loven fremgår at motor også omfatter elektriske motorer.

Motorferdselloven inneholder i § 4 flere samfunnsnyttige formål der motorferdsel kan skje uavhengig av forbudet i § 3. I § 4 er det også bestemt at ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan bestemme at denne ferdselen helt eller delvis ikke skal være tillatt. På innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer kan kommunen gjennom forskrift i medhold av lovens § 5 åpne for ferdsel med motorfartøy når det foreligger særlige grunner. Kommunen kan også i medhold av § 6 gi enkelttillatelser til bruk av motorfartøy der det ellers er forbudt.

Motorferdselloven, slik den ble vedtatt i 1977, gir den enkelte kommune stor frihet til selv å regulere ferdsel med motorfartøyer på innsjøer og vassdrag. Jeg har ikke registrert at det er fremkommet sterke ønsker om å endre disse reglene, verken i den ene eller annen retning.