Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1326 (2011-2012)
Innlevert: 03.05.2012
Sendt: 04.05.2012
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 10.05.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Lokalavisa Hitra-Frøya omtaler den 27. april en arbeidstaker fra Ukraina som etter 8 måneder i Norge, med jobb som regnskapsfører, ikke blir innvilget arbeidstillatelse. Avslaget blir begrunnet med at det ikke er levert "arbeidstilbudsskjema." Det er imidlertid levert arbeidskontrakt.
Mener statsråden at praksisen med å kaste ut sysselsatte innvandrere med mastergrad på grunn av mangel på ett skjema, som tilsynelatende ikke bidrar til å opplyse saken, er et eksempel på godt utvist skjønn i forvaltningen?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Slik jeg oppfatter spørsmålet fra stortingsrepresentanten, gjelder det om det bør stilles et absolutt krav til at opplysningene om arbeidstilbudet skal innleveres på et fastsatt skjema. Et alternativ til dette kunne ha vært å sette krav til innlevering av en arbeidskontrakt som inneholder alle opplysninger som er nødvendige for å behandle saken.

En av de største utfordringene vi har i utlendingsforvaltningen i dag er lang saksbehandlingstid. Vi er opptatt av å legge til rette for å få ned saksbehandlingstiden. Det følger av utlendingsforskriften § 6-9 at arbeidsgivere er ”ansvarlige for å fremlegge de nødvendige opplysningene om arbeidsforholdet på fastsatt arbeidstilbudsskjema.” Gjennom arbeidstilbudsskjemaet sikrer utlendingsmyndighetene at de får de opplysningene de trenger for å behandle søknaden. Det er i seg selv tidsbesparende at forvaltningen ikke trenger å be om ytterligere opplysninger. Jeg mener det også er tidsbesparende at saksbehandlerne vet hva de skal se etter og hvor de ulike opplysningene finnes. Arbeidskontrakter utformes ulikt, og det vil ta mer tid å lese seg gjennom en slik kontrakt. Kontraktene er heller ikke utformet for å gi utlendingsmyndighetene de nødvendige opplysningene. For eksempel er det et vilkår for oppholdstillatelse som faglært at kompetansen er relevant for arbeidet som skal utføres. Vanligvis vil det fremkomme av stillingstittelen og lignende hvilke kvalifikasjoner som kreves, men ikke alltid. Det gjør at ikke alle arbeidskontrakter vil kunne godkjennes som tilstrekkelig informasjon.

Det er tidkrevende for forvaltningen å hente inn de opplysninger de mangler for å kunne behandle en søknad. Dersom skjemaet er det eneste som mangler for å kunne innvilge søknaden, kan det være hensiktsmessig å be om å få det oversendt. Dersom det i tillegg er andre vilkår som ikke er oppfylt, kan det være like greit å avslå søknaden og opplyse om at skjemaet mangler i vedtaket, slik at arbeidsgiver kan rette dette opp i klageomgangen.

Utlendingsforvaltningen er ikke alene om å kreve opplysninger på fastsatt skjema. Det fremgår tydelig på Utlendingsdirektoratets nettsider at arbeidstilbudsskjemaet skal vedlegges søknaden. Når skjemaet kan bidra til raskere saksbehandling og det tross alt er en liten belastning for arbeidsgivere å fylle det ut, mener jeg det er hensiktsmessig at det er et absolutt krav.