Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1331 (2011-2012)
Innlevert: 03.05.2012
Sendt: 04.05.2012
Besvart: 11.05.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hvilke mål setter regjeringen seg i forbindelse med klimameldingen for energieffektivisering i eksisterende bygg?

Begrunnelse

Mange etterspør tiltak på energieffektiviseringsiden på eksisterende bygg og mener at tiltak beskrevet i klimameldingen er for uklar.
Spesielt gjelder dette byggenæringen selv som er kritisk til manglende målsetting på dette området.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Regjeringen la i Meld. St. 21 (2011-2012) om norsk klimapolitikk fram en handlingsplan for energieffektivisering, med mål om å redusere samlet energibruk vesentlig innen 2020. Regjeringen vil fortsette arbeidet med energiomlegging og økt energieffektivisering i bygg. En rekke virkemidler trekker i retning av økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp fra bygg. Handlingsplanen omfatter skjerping avenergikrav i byggteknisk forskrift, innføring av komponentkrav, utfasing av oljefyring og at staten som byggherre og eiendomsbesitter skal være pådriver.

Det vises til at Enova bruker betydelige ressurser på tiltak i eksisterende bygg. I 2011 sto områdene næringsbygg, offentlige bygg og boliger for kontraktsfestede energiresultater på 612 GWh.

Det vises for øvrig til at regjeringen har varslet at den vil legge fram en melding for Stortinget om norsk bygningspolitikk før sommeren 2012.