Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1332 (2011-2012)
Innlevert: 03.05.2012
Sendt: 04.05.2012
Besvart: 11.05.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hvilke bygningstandard legger regjeringen til grunn på energisiden for offentlige bygg?

Begrunnelse

Klimameldingen legger mål for reduksjon i utslipp og i den sammenheng er energibruk i bygninger viktig. Blant de store eiendombesittere er stat, fylke og kommuner der bygningstandard er svært varierende. Også for fremtidige bygg er standarden lite kommunisert.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Det har vært energikrav i forskrifter til plan- og bygningsloven i mange år, og energikravene har blitt skjerpet i flere omganger, senest i 2010. Energikravene i byggteknisk forskrift skiller ikke mellom bygg som er eiet av offentlige aktører eller bygg som er eiet av private.

I Meld. St. 21 (2011-2012) om norsk klimapolitikk står det at regjeringen vil sørge for at staten som byggherre og eiendomsbesitter er pådriver i arbeidet med energi omlegging og utfasing av fossile brensler i bygningsmassen. Blant andre har Statsbygg og Forsvarsbygg allerede etablert aktiviteter rettet mot energibruk i bygg.

Det offentlige forvalter store deler av bygningsmassen i Norge, og det er et betydelig potensial for energieffektivisering i offentlige bygg. Offentlige bygg står også for en vesentlig del av Enovas prosjekter. I 2011 kontraktfestet Enova et energiresultat på 210 GWh innenfor området offentlige bygg.

Det vises for øvrig til at regjeringen har varslet at den vil legge fram en melding for Stortinget om norsk bygningspolitikk før sommeren 2012.