Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1333 (2011-2012)
Innlevert: 04.05.2012
Sendt: 04.05.2012
Besvart: 09.05.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Hva gjøres for å forhindre at det nåværende politiske klimaet har negative konsekvenser for norske næringslivsaktører i Kina?

Begrunnelse

25. april kunne man lese i Sunnmørsposten at en sjømann ble nektet “Letter of Invitation”, en formell invitasjon som igjen danner grunnlag for utstedelse av visum. Dette kan i ytterste konsekvens føre til at norske rederier må erstatte norsk mannskap med utenlandsk mannskap når skipene skal i land i Kina.
Administrerende direktør i Rederiforbundet, Sturla Henriksen, sier at det politiske forholdet mellom Kina og Norge har vært bunnfrosset siden tildelingen av fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010, og at dette går ut over norske næringsaktører i Kina.
Henriksen viser til at norske aktører ikke lenger inviteres til å delta i prosjekter og aktiviteter i Kina, og blir møtt med praktiske hindringer. Han peker blant annet på at det har tatt lengre tid enn før å få visum, og at det nå blir gitt visum begrenset til bare en og en innreise.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Som kjent er den politiske kontakten mellom Norge og Kina for tiden begrenset. På næringslivsområdet er bildet varierende. Enkelte prosjekter gjennomføres som normalt, mens andre arrangementer og ulike typer samarbeid er blitt kansellert eller utsatt.

Fra norsk side ønsker vi et bredt samarbeid med Kina. Vi er opptatt av å utvide og styrke samarbeidet over et vidt felt, inkludert gjenopptakelsen av den politiske dialogen mellom våre to land. Vi arbeider for å få dette til, men en normalisering av forbindelsene har dessverre vist seg å ta tid.

Det er en prioritert oppgave for norske myndigheter å bistå norsk næringsliv i Kina. Vi vurderer også fortløpende hvorvidt det er nødvendig å følge opp enkelte næringslivsspørsmål i en multilateral ramme, i henhold til de internasjonale forpliktelsene Kina har påtatt seg. Det gjelder blant annet innenfor WTO. Vi forventer at Kina etterlever de forpliktelser som følger av medlemskapet i WTO.

I den konkrete saken representanten Andersen Eide viser til og som gjelder norske aktørers rammevilkår i Kina, har det vært direkte kontakt både med kinesiske myndigheter og med de aktuelle næringer. Vi har tilkjennegitt overfor kinesiske myndigheter at det må være likebehandling når det gjelder utstedelse av visum. Vi er kjent med at Kina har gjennomført enkelte endringer i sine visumkrav, som gjelder for alle lands borgere, men vi kan ikke se at de skulle fremstå som hindringer i denne konkrete saken. Vi har derfor overfor kinesiske myndigheter uttrykt et håp om at det finnes en løsning på saken. For en internasjonal næring som denne vil det være et meget uheldig signal dersom kinesiske myndigheter lar politiske forhold hindre fri konkurranse innen maritime tjenester.