Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1334 (2011-2012)
Innlevert: 04.05.2012
Sendt: 04.05.2012
Besvart: 09.05.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): The British Foreign Office har kommet med en generell advarsel i forhold til å reise på cruise i arktiske farvann, på grunn av manglende søk og redningskapasitet. Hurtigruten, som selv står for en del slike cruise, mener de driver innenfor akseptable sikkerhetsmessige forhold.
Vil utenriksministeren ta kontakt med britiske myndigheter for å bidra til et mer nyansert budskap, enn den generelle advarsel som nå retter seg mot all turisttrafikk i Arktis?

Begrunnelse

Det er ingen tvil om at søk og redningskapasiteten i arktiske farvann er en utfordring og det er behov for mer kapasitet og et oppdatert regelverk for turisttrafikk i slike områder. Allikevel er det store forskjeller på hvor i Arktis man seiler og også på hvor godt de forskjellige rederiene er forberedt på utfordringene i Arktis. En advarsel som den britene nå har kommet med, kan skade seriøse operatører som driver sin virksomhet i farvann med lav risiko.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg er kjent med dette reiserådet som representanten Høglund viser til; en weblenke til rådet er publisert under det britiske utenriksdepartementets reiseråd for hvert av de arktiske landene og er dermed et allment reiseråd for Arktis.

Jeg deler fullt ut Høglunds syn på at dette reiserådet er for lite nyansert. Betegnelsen Arktis brukes uten noen tydelig angivelse av hvilke farvann rådet gjelder. Dersom cruiseturister skulle tolke rådet til å gjelde alle farvann i arktiske land, kan dette tenkes å gi en nedgang i antall cruiseturister i norske farvann. Det ville være uheldig – men det gjenstår å se.

Arktis rommer farvann av ulik karakter. Søke- og redningskapasiteten er også ulik mellom de arktiske landene. Norge er langt fremme blant de arktiske landene når det gjelder redningskapasitet i regionen – ja, kanskje lengst fremme. Men det er heller ikke i våre arktiske farvann vi finner de vanskeligste forholdene.

Jeg vil samtidig understreke at vi har fullt fokus på sikkerheten knyttet til skipsfart i våre nordlige havområder og i Polhavet – ikke minst hva gjelder passasjerskip. Det er mange utfordringer knyttet til søk og redning i deler av arktisk farvann – også våre – blant annet knyttet til avstander og begrensede redningsressurser.

Søke- og redningsavtalen som ble inngått mellom de arktiske landene i fjor, er meget viktig for samarbeidet om å møte disse utfordringene. Det er også arbeidet som pågår i FNs sjøfartsorganisasjon IMO, for å innføre et bindende regelverk for skip i arktiske farvann. Norge spiller en ledende rolle i dette arbeidet.

Norges ambassade i London har gjort det britiske utenriksministeriet kjent med vårt syn om at reiserådet er unyansert. Det har også vært kontakt mellom Utenriksdepartementets polarrådgiver og hans motpart i det britiske utenriksministeriet om saken. Vi har fått opplyst at reiserådet har sin bakgrunn i en økning i antallet britiske turister til Arktis, samt bekymring for begrenset søke- og redningskapasitet i de store arktiske havområdene. Ordlyden i reiserådet er lik den USAs utenriksdepartement bruker for Grønland.

Britiske myndigheter vil vurdere ordlyden i reiserådet på nytt i lys av reaksjoner som er kommet og har lovet å holde vår ambassade i London orientert.