Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1340 (2011-2012)
Innlevert: 04.05.2012
Sendt: 08.05.2012
Besvart: 14.05.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvor langt er arbeidet med evalueringsrapporten vedrørende narkotikaprogram med domstolskontroll kommet, og vil statsråden utvide ordningen dersom evalueringen viser til gode resultater for de domfelte?

Begrunnelse

En viktig funksjon ved soning er rehabilitering. Innholdet i soningen, og god oppfølging i etterkant er ofte avgjørende for å lykkes med dette. I enkelte tilfeller er det gode grunner for å ilegge samfunnstraff eller behandling i stedet for fengselsstraff.
Gjennom et prøveprosjekt med narkotikaprogram med domstolskontroll kan retten nå dømme til betinget fengsel med vilkår om å gjennomgå et individuelt tilpasset rehabiliteringsopplegg istedenfor å dømme rusmiddelavhengige til fengsel. Gjennom prosjektet skal helse- og tiltaksapparatet sammen med kriminalomsorgen sikre at rammene og tilbudet er tilpasset den enkelte domfelte og samfunnets behov for trygghet. I skriftlig spørsmål nr. 133 (2009-2010) svarer daværende justisminister Knut Storberget at ordningen skulle evalueres. Det er svært viktig med en slik kvalitetssikring av tilbudet med sikte på å avvikle eller utvide ordningen (Ot.prp. nr. 81 (2004-2005)).
Undertegnede mener at det er spesielt viktig for rusmiddelavhengige med gode og varierende rehabiliteringstilbud tilpasset den enkeltes utfordringer for å lykkes med rehabiliteringen, og mener derfor det er viktig at en slik evalueringsrapport ferdigstilles raskest mulig med tanke på en eventuell utvidelse av ordningen.
Undertegnede er kjent med en evaluering av oppstarten av prosjektet fra kriminalomsorgen i 2006, og at SIRIUS fikk i oppdrag å evaluere prosjektet i 2007.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Evalueringen av Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) gjennomføres av Statens Institutt for Rusmiddelforskning SIRUS. Etter avtale med daværende Justis- og Politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er det enighet om at de 115 første deltakere som ble tatt inn i ND skal følges i to år med intervju ved inntak, etter ett år og etter to år.

Inntaket har tatt mer tid enn forutsatt. Den siste av de 115 deltakerne som SIRUS skal følge, ble tatt inn først på slutten av 2011. Data for to-års oppfølging av de 115 deltakerne vil således ikke foreligge før ved utgangen av 2013 og evalueringsrapport vil bli levert i 2014.

Status per 31.12.2011 var:

- 115 deltakere intervjuet for første gang (ved inntak, 46 i Oslo 69 i Bergen);

- 91 deltakere intervjuet for annen gang (ett år etter inntak, 58 i Bergen, 33 i Oslo, mens det var fire i Bergen og fem i Oslo som en ikke lykkes å intervjue);

- 63 deltakere intervjuet for tredje gang (2 år etter inntak, 37 i Bergen og 26 i Oslo).

Situasjonene for de 115 deltakerne ved utgangen av 2011 var ellers:

- 26 personer hadde fullført ND.

- 27 personer var fortsatt inne i ND

- 62 personer var av ulike grunner ute av programmet.

Prøveordningen blir evaluert for å undersøke om programmet har de effektene det er ment til å oppnå. Målgruppen består av personer med meget tung rusproblematikk og er svært vanskelig å arbeide med av den grunn. Rusavhengigheten er ofte så dominerende i livet til vedkommende at det tar lang tid og som oftest mye tilbakefall før man er i stand til å leve et rusfritt og/eller kriminalitetsfritt liv. Det kan ikke forventes at deltakere går gjennom programmet uten tilbakefall, eller at alle skal klare å fullføre programmet.

Domfelte som deltar i programmet er blitt intervjuet i februar 2012 i begge prøveprosjektene og resultatene viser stor brukertilfredshet og positiv vilje til å avstå fra videre rusmisbruk og kriminalitet. En erfaringssamling i mars 2012 viste at medarbeiderne i begge prøveprosjektene er motiverte og begeistret for de resultatene de oppnår. På det samme møtet uttalte også blant annet kommunene, undervisningssamarbeidspartnere, helsetjenestene, påtalemyndigheten og dommere seg positivt om programmet.

Av ovenstående grunner kan det bli aktuelt vurdere å utvide ordningen dersom resultatene fra evalueringen viser seg å være positive. Det må i så fall undersøkes nøyaktig hvor lignende prosjekter kan være levedyktige ut ifra den tilstedeværende problematikk og et fungerende forvaltningssamarbeid.