Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1350 (2011-2012)
Innlevert: 09.05.2012
Sendt: 09.05.2012
Besvart: 21.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): I prop. 13 S (2011-2012) om fellesprosjektet E6-Dovrebanen står følgende: "Kvalitetssikrer har påpekt at det kan oppstå utfordringer knyttet til styring av fellesprosjektet E6- Dovrebanen. Samferdselsdepartementet vil arbeide videre med å forbedre styringen av prosjektet for å begrense prosjektets usikkerhet"
Hvor skal ansvaret for en slik styringsenhet ligge, og når vil styringsenheten komme på plass?

Begrunnelse

Det er snart 5 måneder siden Stortinget behandlet saken, og styringsenheten er ennå ikke på plass. Anlegget ble satt i gang av statsråden for en måned siden. Naboer reagerer på at det allerede pågår mudderdeponering i vannkanten og delvis ute i Mjøsa, en sak som de facto er ute på høring fra fylkesmennene i Akershus og Hedmark med frist 1. juni.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jernbaneverket og Statens vegvesen har inngått en samarbeidsavtale som beskriver ansvars- og oppgavedelingen mellom etatene i gjennomføringen av Fellsprosjektet, herunder prinsippene for kostnadsdeling mellom veg- og jernbane. Samarbeidsavtalen fastlegger også hovedgrepene i organiseringen av prosjektet.

Fellesprosjektet er organisert med én prosjekteier fra hver av etatene som også danner en styringsgruppe med oppgave å sikre nødvendige avklaringer og beslutninger slik at framdriften kan holdes. Prosjektledelsen består av prosjektleder fra Statens vegvesen og assisterende prosjektleder fra Jernbaneverket. Det er ikke planer om å etablere styringsenheter utover dette.

I sin rapport (KS2, 2011) har ekstern kvalitetssikrer pekt på at Samferdselsdepartementet bør ”ha en beredskap for å kunne avhjelpe prosjektet med overordnet styring”. Departementet er godt i gang med dette arbeidet. Det har vært viktig å få på plass goder rutiner for informasjonsflyt mellom prosjektet og departementet. I den sammenheng er det avklart at Vegdirektoratet skal være kontaktpunkt i prosjektet. Det innebærer at Vegdirektoratet er ansvarlig for rapporteringen til departementet.