Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1351 (2011-2012)
Innlevert: 09.05.2012
Sendt: 09.05.2012
Besvart: 22.05.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilken vekt mener statsråden legeerklæringer bør ha når politiets utlendingsenhet skal tvangsreturnere utlendinger, og mener statsråden at det er så mange utlendinger som får legeerklæring at det hindrer en effektiv tvangsutsendelsespolitikk?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med en tvangsutsendelse som er gjennomført mot råd fra behandlende sykehus og lege. En gravid kvinne var under utredning for flere helseplager og behandlende lege skriver i en erklæring at utsendelse frarådes inntil utredningene er ferdig. Denne erklæringen ble ikke tatt til følge. En måned senere blir familien arrestert av åtte politibetjenter fire- femtida om morgenen. Dette førte til at den gravide kvinnen spontanaborterte og ble innlagt på sykehus. I en ny legeerklæring ble det påpekt at personen trengte to uker hvile etter en spontanabort. Rådet om hvile ble opprettholdt av en lege på Trandum. Likevel sendes familien ut tre dager etter aborten, mens kvinnen fremdeler er i en dårlig helsetilstand.
Undertegnede er gjort kjent med at den siste legeattesten utført på oppdrag av Politiets Utlendingsenhet godkjente utsendelse av familien, etter at to andre leger hadde vurdert det motsatt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er et overordnet hensyn at alle uttransporter skal gjennomføres på en verdig og human måte. Dersom politiet er kjent med opplysninger om en persons helsetilstand som er av betydning for uttransport blir dette tatt hensyn til i en forholdsmessighetsvurdering som foretas i forbindelse med beslutning om pågripelse og uttransport. Det blir rutinemessig innhentet legeerklæring der det foreligger opplysninger om en persons helse som reiser tvil om vedkommende er transportdyktig. Legeerklæring tillegges avgjørende vekt og det gjennomføres ikke transporter dersom dette frarådes av lege.

Ifølge Politidirektoratet erfarer politiet at det kun er et mindre antall personer som henviser til helsemessige forhold i forbindelse med en uttransport. Legeerklæringer som fraråder uttransport er således ikke av et slikt omfang at de hindrer en effektiv tvangsutsendelsespolitikk.

Representant Skei Grande viser i sin begrunnelse for spørsmålet til en konkret pågripelse av en familie som ifølge representanten førte til at kvinnen – som var gravid - spontanaborterte og ble innlagt på sykehus. Videre at det i en legeerklæring ble påpekt at personen trengte to uker hvile etter dette. Spørsmålet fra representanten er forelagt for Politiets Utlendingsenhet (PU), som har en noe annen fremstilling av hendelsesforløpet. PU er heller ikke kjent med at det foreligger legeerklæringer som fraråder uttransportering, eller som tilsier at kvinnen ikke var transportdyktig på utreisetidspunktet.