Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1354 (2011-2012)
Innlevert: 09.05.2012
Sendt: 09.05.2012
Besvart: 21.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Blant annet i Prop. 1 S 2010-2011 understreker samferdselsdepartementet at det ”før det kan tas stilling til oppstart av nye prosjekter [i Oslopakke 3] blir etablert et opplegg for porteføljestyring med et system for mål- og resultatstyring med etterprøvbare mål og indikatorer.
Hvordan går arbeidet med å etablere dette systemet som også Stortinget har etterspurt, og på hvilken måte sikrer man at de prosjektene som nå vurderes for oppstart i Oslopakke 3 er de som mest effektivt bidrar til å nå de mål som Stortinget har fastsatt?

Begrunnelse

Gjennom ulike behandlinger av Oslopakke 3 har Stortinget slått fast at man i den løpende rulleringen av pakken skal gjennomføre de tiltakene som mest effektivt bidrar til å nå de overordnede målene som er fastsatt. I Innst. S. nr. 301 uttrykker alle partiene, unntatt Fremskrittspartiet, at det vil være nødvendig for styringsgruppen for Oslopakke 3 å søke fremtidige løsinger som vil gi reduksjon av klimagasser fra biltrafikken. Flertallet mener at klimagassutslipp skal inn som et av de etterprøvbare målene for pakken, og at oppnåelsen av dette målet bør ligge til grunn for prioriteringen av tiltak. Flertallet understreker viktigheten av at styringsgruppen prioriterer tiltak som bidrar til en gradvis dreining av transportsystemet i mer miljøvennlig retning der kollektiv og sykkel får økte markedsandeler. Flertallet understreket også viktigheten av andelen av den samlede ressursbruken ikke blir redusert i fremtidige rulleringer. Også Samferdselsdepartementet har vektlagt lignende mål, men har også ut fra målet om å sikre alle trafikantgrupper økt fremkommelighet lagt vekt på at andelen kollektivreisende, syklende og gående økes.
Dette er i tråd med transportøkonomiske vurderinger som viser at økt satsing på kollektiv og sykkel i kombinasjon med restriktive tiltak på privatbilbruk er det som sikrer best fremkommelighet også for bilistene til en samlet sett lavest pris. Forhandlingene om Oslopakke 3 foregår for fullt og det er viktig å få klarhet i hvordan disse føringene fra Storting og regjering følges opp i vurderingen av de konkrete tiltakene som vurderes.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det pågår en revidering av Oslopakke 3. Dette arbeidet ledes av styringsgruppen for Oslopakke 3. Denne består av vegdirektøren (leder), jernbanedirektøren, fylkesordføreren i Akershus og byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Resultatet av styringsgruppens arbeid forventes å foreligge før sommeren 2012. Regjeringen tar sikte på å informere Stortinget om revidert Oslopakke 3 i forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2013.

Det er etablert et porteføljestyringssystem for Oslopakke 3. Styringsgruppen utarbeider et fireårig handlingsprogram som revideres hvert år. Tilknyttet revideringene av Nasjonal transportplan legges det opp til en større gjennomgang av Oslopakke 3. Den gjennomgangen av prioriteringene i pakken som pågår nå, vil danne et grunnlag for stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023, som regjeringen vil legge fram for Stortinget våren 2013.

Som grunnlag for revideringen av Oslopakke 3 er det utført et omfattende faglig arbeid; GLP – grunnlag for langsiktige prioriteringer. Samtidig er det gjort vurderinger av det finansielle grunnlaget for pakken. Det er etablert et mål- og resultatstyringssystem med ulike måleindikatorer for å måle i hvilken grad tiltakene i pakken oppfyller målene. Forskjellige prioriteringer av tiltak er vurdert opp mot målene for Oslopakke 3. Måloppfyllelsen skal, sammen med vurderinger av samfunnsøkonomisk nytte, være et viktig grunnlag for prioriteringene i Oslopakke 3. Måloppfyllelsen skal også følges opp og rapporteres i forbindelse med de årlige statsbudsjettene. Mål- og resultatstyringssystemet skal sikre at prosjektene i Oslopakke 3 bidrar til å nå de mål som er fastsatt for pakken. Departementet tar sikte på å legge fram mål- og resultatstyringssystemet for Oslopakke 3 i statsbudsjettet for 2013. Samtidig vil resultatet av de tiltak som er gjennomført hittil, og spesielt måloppfyllelsen i 2011, bli presentert.

Jeg legger til grunn at Statens vegvesen, Jernbaneverket og lokale myndigheter også for de tiltak som vurderes for oppstart i årene framover, prioriterer de tiltakene som mest effektivt bidrar til å nå de overordnede målene som Stortinget har fastsatt for Oslopakke 3.