Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1355 (2011-2012)
Innlevert: 09.05.2012
Sendt: 10.05.2012
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 21.05.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): En intern arbeidsgruppe i departementet har arbeidet med ulike modeller for registrering av gjeld (gjeldsregister). En rapport skal være ferdigstilt og ligger nå til intern behandling i Regjeringen.
Kan statsråden opplyse om fremdriften i denne saken, og om når vi kan forvente at rapporten blir sendt på høring - og om når Stortinget kan forvente å få en sak om dette til politisk behandling?

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Saken hører inn under barne-, likestillings- og inkluderingsministerens ansvarsområde, og spørsmålet er oversendt fra justis- og beredskapsministeren til meg for besvarelse.

En interdepartemental arbeidsgruppe har utarbeidet ”Rapport om alternative modeller for registrering av usikret forbrukskreditt til bruk ved kredittvurdering”. Rapporten ble overlevert til meg den 27. april 2012. Rapporten skal bidra til å gi et bedre vurderingsgrunnlag i spørsmålet om hvorvidt det bør legges til rette i lovgivningen for systematisk registrering og utlevering av privatpersoners gjeldsopplysninger ved kredittopplysning. Spørsmålet om registrering og utlevering av gjeld balanserer ulike hensyn, og det kan være flere aktuelle måter å organisere en eventuell registreringsordning på.

Som spørsmålsstilleren viser til, er rapporten nå til politisk behandling. Det tas sikte på en avklaring om videre oppfølging før sommerferien i år, herunder spørsmålet om høring.

På denne bakgrunn er det for tidlig å kunne si når Stortinget vil få en sak om registrering av gjeldsopplysninger til behandling, og i hvilken form en slik sak vil bli oversendt.