Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1358 (2011-2012)
Innlevert: 09.05.2012
Sendt: 10.05.2012
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 16.05.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): I stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk, Meld. St. 21 (2011-2012), fremgår det at regjeringen har til hensikt å skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå allerede i 2015. Det har fremkommet sterke innvendinger mot passivhus, som bl.a. risiko for fuktskader, økt sannsynligheten for luftveisinfeksjoner, astma og allergier.
Mener stasråden det er realistisk at det fremskaffes uttømmende kunnskap om dette frem til 2015, eller aksepterer regjeringen en økt helserisiko av hensyn til klimaet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Innledningsvis vil jeg presisere at regjeringen i stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk, Meld. St. 21 (2011-2012) varslet at energikravene i byggteknisk forskrift skal skjerpes til passivhusnivå. Dette betyr ikke nødvendigvis at bygg må oppføres med passivhusteknologi. Passivhus som teknologi er et spesifikt konsept og medfører en del spesifikke krav til byggtekniske løsninger. Passivhusnivå kan derimot være angivelse av energibehov, noe som kan åpne for flere valg av løsninger. Regjeringen vil senere definere passivhusnivå. Dette vil gjøres blant annet på grunnlag av utredninger som ser på samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser.

J eg vil påpeke at vi får stadig mer kunnskap om bygg med lavt energibehov. Det er allerede oppført eller under planlegging mer enn 1000 boliger på passivhusnivå i Norge. Basert på utredninger som systematiserer erfaringer med passivhus og andre bygg med lavt energibehov er det lite som tyder på at inneklima er dårligere enn i konvensjonelle hus. Studiene ser imidlertid mye på utenlandske erfaringer, vi må selvsagt få gjennomført utredninger av passivhus og bygg på passivhusnivå i Norge. Vi skal ha tilstrekkelig kunnskap om inneklima og helse før vi innfører strengere energikrav.