Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1368 (2011-2012)
Innlevert: 10.05.2012
Sendt: 10.05.2012
Besvart: 22.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Finansministeren hevdet i Stortingets spørretime 09.05.12 at man ikke kan skille mellom forbruk og investeringer, og at lærere og sykepleiere også er viktig for fremtidig verdiskaping, ikke bare nye veier.
Om sistnevnte er vi enige, i lys av dette, hvorfor er investeringer i et flyselskap som taper penger så viktig at det kan bevilges penger til utenfor handlingsregelen, mens sykepleiere og lærere ikke anses like viktige?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken. Handlingsregelen innebærer at det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet over tid skal svare til forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, beregnet til 4 pst. av fondskapitalen. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet omfatter alle statsbudsjettets inntekter og utgifter utenom petroleumsvirksomhet.

Statens lånetransaksjoner, herunder tilførsel av egenkapital eller kjøp av aksjer, er ikke løpende utgifter, men en omplassering av formuesposter utenom Statens pensjonsfond utland.

Beslutningen om å delta i egenkapitalutvidelsene i SAS i 2009 og 2010 ble gjort ut fra en vurdering av de forretningsplanene selskapet den gang la frem, og eksterne rådgivere ble benyttet i den anledning, jf. St.prp. nr. 41(2008-2009) SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse og Innst. S. nr. 161 (2008-2009) samt Prop. 79 S (2009-2010) SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøying og Innst. 200 S (2009-2010). Statens investering ble vurdert til å kunne gi markedsmessig avkastning. Det vises også til at private investorer stod for 50 pst. av egenkapitalutvidelsene, noe som understreker at dette ble ansett som markedsmessig investering.