Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1369 (2011-2012)
Innlevert: 10.05.2012
Sendt: 10.05.2012
Besvart: 21.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Mange fylker skal komme med innspill til neste Nasjonal transportplan. Da er det viktig med gode grunnlagsdokumenter. Et av de viktigste styringsdokumentene for Hordaland fylkeskommune vil være kvalitetssikringen av KVU E39 Aksdal – Bergen.
Vet statsråden hvem som sitter på kvalitetssikringsrapporten, og når den vil bli lagt frem?

Begrunnelse

KS1 for KVU Aksdal – Bergen er et viktig dokument for lokalpolitikere i Hordaland. Dokumentet var forespeilet å være fylkeskommunens politikere i hende i desember/januar, men det er ennå ikke tilgjengelig. Dokumentet har vært etterlyst via Statens vegvesen, men det er uklart hvem som nå behandler kvalitetssikringsrapporten. Dersom ikke KS1-rapporten foreligger lokalpolitikerne i Hordaland før de skal komme med innspill til Nasjonal transportplan, vil de ikke ha et godt nok grunnlag for å vedta en innstilling om trasévalg.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har engasjert konsulentsammenslutningen Dovre Group/TØI til å foreta en ekstern kvalitetssikring KS1 av KVU E39 Aksdal – Bergen. Rapport fra kvalitetssikringen ventes å ville foreligge i månedsskiftet mai/juni.

Samferdselsdepartementet vil på bakgrunn av KVUen, lokale høringsuttalelser til KVUen samt rapport fra den eksterne kvalitetssikringen ta stilling til videre utvikling i saken. Det er et mål at Samferdselsdepartementets beslutning skal foreligge som grunnlag for kommende stortingsmelding om Nasjonal transportplan.