Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1377 (2011-2012)
Innlevert: 10.05.2012
Sendt: 11.05.2012
Besvart: 24.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Embetsverket i KD gav på lanseringsmøtet for "Studiekvalitet.no" den 29. mars uttrykk for at det jobbes med en nasjonal studentundersøkelse i regi av departementet.
Når kommer det en slik undersøkelse og vil dataene bli offentlig tilgjengelig på studieprogramnivå?

Begrunnelse

Civita, NHO og Tekna med flere har nylig etablert ett prosjekt de kaller "studiekvalitet.no," som hittil har benyttet offentlig tilgjengelige data fra Kandidatundersøkelsen, DBH og Samordna opptak. Disse kildene har klare begrensninger hva gjelder portalens formål, som er å gjøre det enklere for studenter å sammenligne kvaliteten i forskjellige studieprogram.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utvikling av en nasjonal studentundersøkelse var ett av tiltakene som regjeringen foreslo i St.meld. 44 (2008-2009) Utdanningslinja, som Kunnskapsdepartementet har ansvar for å iverksette.

Selv om enkeltinstitusjoner tidvis gjennomfører studentevalueringer, finnes det per i dag ikke informasjon om studentenes opplevelse av læringsmiljø og undervisning på nasjonalt nivå. Derimot finansierer Kunnskapsdepartementet undersøkelser som jevnlig ser på kandidatenes tilpasning til arbeidslivet. På denne bakgrunn gikk departementet inn for at det skal innføres en studentundersøkelse etter modell av Elevundersøkelsen, som gjøres i grunnopplæringen. Resultater fra en nasjonal studentundersøkelse kan bli en viktig informasjonskilde for framtidige og nåværende studenter, men vil også være et viktig innspill i både lærestedenes, NOKUTs og Kunnskapsdepartementets arbeid med kvalitet i høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementet arbeider for tida med å forberede en slik undersøkelse, og det vurderes blant annet om NOKUT kan gjennomføre undersøkelsen fordi dette kan bidra positivt i NOKUTs arbeid med kvalitet i utdanning. Hvis NOKUT får ansvar for en slik undersøkelse er det fordi det er antatt å gi synergieffekter til andre deler av virksomheten i NOKUT og slik sett vil bidra til å styrke kvalitetsarbeidet i høyere utdanning.

Resultatene fra en slik undersøkelse vil bli offentlig tilgjengelig, men på en slik måte at kravene til anonymitet for den enkelte student ivaretas. Omfanget på undersøkelsen er til vurdering, og én mulighet er å veksle fra år til år mellom hvilke læresteder og studieprogrammer som vil inngå i undersøkelsen. Det kan videre bli aktuelt å nedsette en referansegruppe for en slik undersøkelse for å bidra til å forankre undersøkelsen hos ulike aktører i sektoren og for å gi muligheter for innspill til aktuelle temaer en slik undersøkelse bør dekke.

Kunnskapsdepartementet mener det er viktig at denne type undersøkelse forberedes godt og har derfor ikke endelig konkludert med når den vil igangsettes. Generelt er det mange spørreundersøkelser med lav svarprosent, noe som kan bety at det kan settes spørsmålstegn ved om resultatene er representative. Kunnskapsdepartementet mener derfor det er viktig at en slik undersøkelse forberedes og forankres godt slik at den er godt kjent ved universiteter og høyskoler når den lanseres. Det er behov for et tett samarbeid med lærestedene og andre aktører i sektoren for å få god oppslutning om undersøkelsen.