Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1389 (2011-2012)
Innlevert: 14.05.2012
Sendt: 14.05.2012
Besvart: 18.05.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det nærmer seg nå den tiden at smolten skal vandre ut i havet og det er dermed viktig at man har klart å få ned lakselusnivået så mye som mulig.
Kan statsråden redegjøre for hvordan en nå ligger an per dags dato i de forskjellige landsdeler hva gjelder lakselusnivået?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Når det gjelder lusenivået i oppdrett opplyser Mattilsynet at dette nå er lavt i alle landets oppdrettsfylker. Oppdrettere i Rogaland til og med Nordland gjennomførte i perioden 16. mars til 3. mai samordnet vår avlusing. Dette har erfaringsmessig vist seg å være et viktig tiltak for å få ned lusenivået i anleggene før smoltutvandringen.

Det har vært høye lusetall i Finnmark tidligere i år. Berørte oppdretterne i Finnmark gjennomførte derfor etter avtale med Mattilsynet en samordnet avlusing i perioden 20. april til 17. mai. De foreløpige tallene for mai viser at nivået nå er lavt og under kravet i forskriftene.

De foreløpige tallene for mai viser også at lusenivået i oppdrettsanleggene i Troms, Nordland, Trøndelagsfylkene, Hordaland og Rogaland er tilnærmet 0. I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane viser de foreløpige tallene for mai at lusenivået i oppdrett i gjennomsnitt er i år noe høyere enn på samme tid som i fjor, men om lag på nivå med det som forskriften tillater.

Havforskningsinstituttet har nå startet overvåkningen lakselus hos villfisk og vil levere en foreløpig rapport om infeksjonsnivået på utvandrende laksesmolt i juni.

Jeg gjør for øvrig oppmerksom på at lakselussituasjonen i oppdrett er åpen informasjon som kan følges av allmennheten på www.lusedata.no. Her presenters grafer for lusenivået i de ulike fylkene basert på ukentlig rapportering av lusetall i Altinn.