Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1382 (2011-2012)
Innlevert: 11.05.2012
Sendt: 14.05.2012
Besvart: 24.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Fødeavdelingen ved UNN Harstad vil holde stengt fire uker i juli. Konsekvensen av dette vil bli at kvinner må transporteres over store avstander til nærmeste fødetilbud. Dette er ikke akseptabelt og skaper unødig utrygghet, noe som blir bekreftet ved at liv har blitt reddet som en direkte følge av nærheten til fødeavdelingen i Harstad.
Hva vil statsråden gjøre for å gi kvinner fra Harstad-området som venter barn i juli tryggheten som ligger i å ha et godt tilbud lokalt, ved fødeavdelingen UNN Harstad?

Begrunnelse

18. april sendte Universitetssykehuset Nord-Norge ut en pressemelding om at fødeavdelingen ved UNN Harstad vil holde stengt fire uker i juli. Her går det fram at: «tross intensive søk i hele Norden har ikke UNN greid å skaffe nødvendig antall kompetente vikarer for de faste gynekologene i sommerferieavviklingen 2012». Dette betyr at nærmere 40 kvinner må reise fra Harstad-området til Tromsø, Narvik eller til fødestuen i Lenvik for å føde, noe som åpenbart er en uakseptabel situasjon.
Imidlertid fremgår det av avisen Harstad Tidende 10. mai at den opprinnelige pressemeldingen fra UNN ikke stemmer helt med de faktiske forhold. Tvert imot viser det seg nå at UNN-ledelsen avbestilte gynekologer som skulle jobbe i Harstad i juli, noe som bekreftes av områdesjef i bemanningsselskapet Narco Polo AS. Nå endrer imidlertid forklaringen fra UNN seg. Styreleder Jorhill Andreassen uttaler: «Det er ikke nok å bemanne bare med vikarer, det må også være fast ansatte spesialister». I følge henne ligger dette kravet i fødselsforskriftene, men hun har ikke tro på at det er mulig å få dispensasjon på dette området. Etter hva jeg forstår har UNN heller ikke forfulgt denne muligheten.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Nord RHF har i en orientering til departementet opplyst at det er en vurdering av kvalitetskravene som gjelder for fødselsomsorgen som er bakgrunnen for vedtaket om fire ukers sommerstenging av fødeavdelingen i Harstad i 2012.

Det er for få faste gynekologer i Harstad til å opprettholde en trygg fødselsomsorg gjennom ferieavvikling. Bemanningssituasjonen vil imidlertid endre seg i løpet av inneværende år. Det er inngått kontrakt med én gynekolog, slik at det fra august 2012 er tre faste gynekologer ved sykehuset. Fra oktober er det ifølge Helse Nord RHF sannsynlig at man får ansatt en fjerde gynekolog fast, slik at det til sammen er fire overleger og to leger i utdanningsstillinger i Harstad.

Helse Nord RHF har informert meg om at det er gjort grundige forberedelser for sommerstengingen i 2012. Alle de 37 kvinnene som har termin i perioden har fått skriftlig informasjon. Primærhelsetjenesten og ambulansetjenesten er informert og utstyr er gjort tilgjengelig. Det er organisert en følgetjeneste til aktuelle fødesteder i Narvik, Tromsø og Stokmarknes. De gravide vil i perioden få ultralydscreening og annen jordmoroppfølging i Harstad.

Det regionale helseforetaket understreker at vedtaket om stenging i Harstad i juli 2012 er gjort for å sikre kvalitet i fødselsomsorgen. Stengingen er ikke gjort av økonomiske årsaker, og heller ikke fordi det ikke har vært mulig å skaffe vikarer. Helse Nord gjennomfører en styrking av gynekologiressursene i Harstad. Dette vil gi en mer robust fødeavdeling i Harstad fremover.