Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1383 (2011-2012)
Innlevert: 11.05.2012
Sendt: 14.05.2012
Besvart: 22.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Første skatteoppgjør kommer i år mandag 25. juni. Fra siste uken i juni blir det løpende oppgjør frem til onsdag 17. oktober. Andre land har imidlertid langt raskere tilbakebetaling av skatt skattyterne har til gode.
Hvilke forskjeller mellom håndteringen av skatteoppgjør i Norge og andre land tilsier at Norge skal ha en så lang tilbakebetalingstid?

Begrunnelse

Ifølge OECDs Comparative Information Series (CIS) fra mars 2011 får skattytere i Australia, Canada og USA sitt oppgjør i hovedsak 10 arbeidsdager etter innlevering. Australia utbetalte 96 pst. av tilgodehavende på skatten inne 10 arbeidsdager i 2009, mens Canada betalte tilbake alt tilgodehavende på elektronisk innleverte selvangivelser på 1,6 uker. Estland er også et land som betaler ut tilgodehavende raskt.
Noe av årsaken til forskjellene i utbetalingstiden skyldes nok at det i en del land, som Norge, er mindre beløp det er snakk om. Det legges derfor ikke samme trykk på hurtighet. Dette er imidlertid ingen god begrunnelse for å holde tilbake skattyternes penger.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I Norge fastsettes inntekts- og formuesskatt på grunnlag av selvangivelsesbehandling. Både opplysninger som er forhåndsutfylt i selvangivelsen gjennom oppgaver fra tredjeparter, og opplysninger fra skattyteren selv, inngår i behandlingen. Dette kommer blant annet til uttrykk i ligningsloven, hvor det i § 8-1 heter at ”ligningsmyndighetene avgjør hvilket faktisk forhold som skal legges til grunn for ligningen av den enkelte skattyter etter en prøving av de opplysninger han har gitt og de øvrige opplysninger som foreligger”.

Ligningsmyndighetene fatter et vedtak for hver enkelt skattyter om dennes konkrete skatteplikt. Dette vedtaket kan påklages dersom skattyter mener at det er beheftet med feil.

Mange land med hurtig skatteoppgjør har basert skattesystemet på andre måter å fastsette skatten på. Disse landenes skattesystem er ikke nødvendigvis mindre komplekse enn det norske, men ansvarsfordelingen ved fastsettingen er ofte annerledes. I en del land fatter ikke myndighetene et ligningsvedtak for hver enkelt skattyter. I stedet legges de opplysningene skattyter har gitt, automatisk til grunn, med mindre dennes selvangivelse blir plukket ut til kontroll. Eventuelt tilgodebeløp for dem med slik automatisk behandling kan da betales ut etter kort tid.

Jeg er enig i at skattytere ikke skal måtte vente unødvendig lenge på å få utbetalt sitt tilgodehavnede i skatteoppgjøret. Dette er bakgrunnen for forslaget i Prop. 1 LS (2010-2011) om å åpne for en ordning med flere skatteoppgjørspuljer enn hva vi har hatt praksis for. I år vil det bli til sammen 14 skatteoppgjørsdatoer i perioden 25. juni til og med 17. oktober. Basert på erfaringene med hyppige skatteoppgjørspuljer vil det bli vurdert en ordning med såkalte suksessive skatteoppgjør. Suksessive oppgjør innebærer at skattyterne får skatteoppgjøret fortløpende tilsendt etter hvert som ligningene ferdigstilles. Skattyter skal da i utgangspunktet ikke trenge å vente på skatteoppgjøret utover den tiden ligningsmyndighetene bruker på å ferdigstille det konkrete oppgjøret.