Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1386 (2011-2012)
Innlevert: 11.05.2012
Sendt: 14.05.2012
Besvart: 24.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringen skryter av at den er opptatt av å styrke kollektivtrafikkens fremkommelighet. For noen år siden sørget man for å bygge ut kollektivfeltet fra Asker og inn mot Oslo, men fra Oslo og ut mot Asker er det svært begrenset med kollektivfelt.
Hvorfor har man ikke klart å etablere kollektivfelt, og når kan statsråden love at et helhetlig kollektivfelt fra Oslo til Asker vil være ferdig?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: E18 gjennom Bærum har i dag tre felt i hver retning. I østgående retning, mot Oslo, er høyre felt skiltet som gjennomgående kollektivfelt. Kollektivfeltet er opphevet i forbindelse med av- og påkjøringsramper. I vestgående retning er det tre felt med blandet trafikk, det vil si både biler og busser.

Da det tidvis oppstår betydelige forsinkelser for bussene fra Lysaker og videre ut av byen, er det flere ganger reist spørsmål om det også i vestgående retning bør etableres kollektivfelt. Statens vegvesen har relativt nylig vurdert trafikale og andre konsekvenser av å omdisponere det tredje feltet vestover til kollektivfelt. Deres konklusjon er at etablering av kollektivfelt i nåværende situasjon ikke kan anbefales. Dette skyldes forhold knyttet til trafikkavvikling, miljø- og trafikksikkerhet.

Eventuell omdisponering av ett av dagens felt til bussfelt vil redusere kapasiteten for øvrig biltrafikk med en tredel. Dette vil ifølge Statens vegvesens trafikkberegninger, føre til at det vil bygge seg opp køer fra Lysaker og østover på E18 og rv 150 (ring 3). Dette vil gi dårligere framkommelighet også for buss på disse strekningene.

Statens vegvesen ser på andre løsninger som for eksempel struping av trafikk fra sidevegene, men det mangler egnede strekninger for «stabling av køene» på sidevegnettet. Også dette tiltaket kan redusere framkommeligheten for buss.

Statens vegvesen utarbeider kommunedelplan for E18 gjennom Bærum med sikte på å oversende et forslag til kommunen høsten 2012. I dette prosjektet inngår egne kollektivfelt i begge retninger fra Slependen til Oslo grense. På strekningen fra Lysaker til øst for Sandvika planlegges separat bussveg som er helt adskilt fra biltrafikken.

Jeg slutter meg til Statens vegvesen sin vurdering av dette spørsmålet.