Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1399 (2011-2012)
Innlevert: 15.05.2012
Sendt: 16.05.2012
Besvart: 29.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til behandling av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen i Stortinget desember 2011. Under debatten tok undertegnede opp spørsmålet om bygging av togstasjon på Langset. Statsråden svarte følgende. "Det eine gjaldt Sonja Sjøli og understrekinga av Langset. Det skal følgjast opp. Vi skal sjå nøye på korleis vi der kan følgje opp det som er sagt både frå henne og frå komiteen, og fleire andre forespurnader tidlegare."
Hvordan blir saken om bygging av togstasjon på Langset fulgt opp fra statsrådens side?

Begrunnelse

Areal for togstasjon/togstopp på Langset er ferdig regulert, inkludert innfartsparkering, men bygging av denne stasjonen er tatt ut av samtidigpremisset.
Et enstemmig kommunestyre i Eidsvoll står bak kravet om at bygging av Langset stasjon må inn i fellesprosjektet E6-Dovrebanen og bygges i perioden 2012-2014. Det vises i tillegg til møtet mellom statsråden, undertegnede og representanter fra det tverrpolitiske miljø i Eidsvoll 22. desember 2010 i Samferdselsdepartementet, og hvor statsråden fikk overrakt 1922 underskrifter fra lokalbefolkningen om det samme kravet.
Begrunnelse for å bygge ut nå:

1) Samtidig utbygging gir mindre miljøbelastning, er rasjonelt og blir billigere. Konsekvensutredingene dokumenterer dette, og det er lagt inn som et premiss.

2) Langset stasjon er svært godt egnet som innfartsparkering. Her sluses pendlertrafikken direkte fra motorveg til parkeringsplass. Denne innfartsparkeringen beslaglegger verken dyrket mark eller potensielle boligarealer. Vegnettet i lokale tettsteder belastes ikke, og boligområder skjermes. Nye områder (Feiring, Toten, Hurdal) får kort og rasjonell tilgang til moderne jernbane. Innfartsparkering ved Langset stasjon vil gi et godt bidrag til reduksjon av biltrafikken inn mot Oslo. Et viktig bidrag til at klimamål kan nås.

3) Befolkningsøkningen i Akershus er høy. Eidsvoll kommune har regulert store boligområder på Langset uten at dyrket eller dyrkbar mark berøres. Ny skole er planlagt bygget. Det er god plass til enda flere boliger. Vekst i denne delen av Eidsvoll kommune er sterkt ønsket. Hvis Langset stasjon ikke kommer, vil denne veksten generere mye biltrafikk. Det må vi unngå. En er klar over de utfordringene NSB i dag har mht til materiell. Etter hvert som bestilt materiell kommer på plass, og nye opsjoner på bestillinger iverksettes, vil dette løse seg. Det bør ikke være et argument for ikke å bygge Langset stasjon nå. En er også klar over behovene for diverse krysningsspor, vendespor og hensettingsspor som kreves for å få på plass et bedre togtilbud både rundt Oslo og i resten av landet. – Og ikke minst flere dobbeltspor. Men heller ikke dette bør være et argument for ikke å bygge Langset stasjon nå. Langset stasjon er en del av svaret på de utfordringene vi har i infrastrukturen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Den 16. desember 2011 behandlet Stortinget Prop. 13 S/Innst. 118 S (2011-2012) om fellesprosjektet E6 og Dovrebanen. Stortinget gav Samferdselsdepartementet fullmakt til å gjennomføre Fellesprosjektet innenfor en samlet kostnadsramme på ca. 10 mrd. kr.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen omfatter utbygging av E6 på den 21 km lange strekningen Minnesund – Skaberud og utbygging av dobbeltsporet jernbane på den 17 km lange strekningen Langset - Kleverud.

Etablering av stasjon på Langset er ikke en del av det definerte fellesprosjektet langs Mjøsa. I saksframlegget til Stortinget heter det bl.a. at:

”Dovrebanen har ikke stasjoner på denne strekningen, men på Langset i Eidsvoll kommune vil en mulig framtidig stasjon bli forberedt gjennom utsprengning av stasjonsområdet.”

I planene er det lagt til grunn at det skal legges til rette for en framtidig mulighet for etablering av en holdeplass på Langset dersom befolkningsutviklingen tilsier det. Dette står ved lag. Befolkningsgrunnlaget er imidlertid ikke til stede per i dag.

Jeg viser for øvrig også til mitt svar på spørsmål nr. 221 til skriftlig besvarelse datert 18.11.2011.