Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1401 (2011-2012)
Innlevert: 15.05.2012
Sendt: 16.05.2012
Besvart: 23.05.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvordan han i jordbruksoppgjøret vil følge opp landbruksmeldingen, med gode rammevilkår for bøndene?

Begrunnelse

Vi har de siste dagene registrert protestaksjoner blant bønder over hele landet etter bruddet i jordbruksavtalen. Vi ser også at aksjonene eskalerer i omfang.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Tilbudet fra Regjeringen var et godt grunnlag for videre forhandlinger. Det var et tilbud som innebar oppstart av arbeidet med oppfølging av landbruks- og matmeldingen på flere viktige punkt. Jeg beklager selvsagt at Jordbrukets forhandlingsutvalg ikke fant at statens tilbud ga grunnlag for å gå i reelle forhandlinger, med de muligheter dette ville ha gitt innenfor de rammer Stortingets behandling av meldingen ga. Regjeringen vil nå komme til Stortinget med en proposisjon basert på statens tilbud.

Regjeringen har lagt til rette for et inntektsløft for jordbruket de siste årene. I statens tilbud heter det at: ”Statens forhandlingsutvalg viser videre til at årets tall for inntektsveksten i jordbruket siden 2006, har vært høyere enn fjorårets avtale la til grunn. Samtidig er det usikkerhet omkring arbeidsforbrukstallene. Disse forholdene er tillagt vekt i en helhetsvurdering av rammen.”

Tilbudet fulgte opp landbruks- og matmeldingen på flere sentrale områder. Det prioriterte storfekjøtt og grøntsektoren, hvor markedsmulighetene er gode. Det ble foreslått å legge til rette for økt produksjon og bedre arealproduktivitet, bl.a. gjennom god agronomi, rådgivning og forskning, og ved å innføre tilskudd til grøfting med en bevilgning på 100 millioner kroner. Samtidig ble det foreslått å styrke distriktsprofilen og å legge til rette for en mer regionalt tilpasset politikk. Styrkingen av Landbrukets utviklingsfond skal også legge til rette for og sikre prioritering av investeringsvirkemidler for framtida, slik det blir omtalt i landbruks- og matmeldingen.

Når Stortinget har behandlet oppgjøret, vil jeg selvsagt fortsette det viktige arbeidet med å følge opp meldingen og forbedre rammevilkårene for bøndene, til beste for norsk landbruk og det norske samfunnet.