Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1406 (2011-2012)
Innlevert: 16.05.2012
Sendt: 16.05.2012
Besvart: 24.05.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Når vil miljøvernministeren fatte vedtak i saken om IKEA Larvik slik at lokalsamfunnet og lokal- og regionalpolitikere får vite om det lokale demokratiet virker og har tillit, og IKEA får avklaring på om deres miljøvennlige investering kan gjennomføres?

Begrunnelse

Jeg viser til mine tidligere spørsmål om klagesaken Miljøverndepartementet har hatt til behandling i snart 2 1/2 år om etablering av IKEA i Larvik. Hver gang har statsråden svart at svaret kan ventes innen kort tid, men det er fortsatt ikke kommet svar på denne relativt enkle saken som er viktig for en hel region, lokaldemokratiets verdi og vekt, og ikke minst for miljøet. Alle disse forholdene ville bli positivt berørt ved et positivt vedtak fra miljøverndepartementet.
Normalt skal forvaltningen fatte beslutninger uten unødig opphold. Det er ikke fremkommet noen begrunnelse for den usedvanlig lange saksbehandlingstiden i denne saken.
Jeg håper en ny miljøvernminister som kan se på saken med nye øyne, ikke trenger like lang tid for å fatte en fornuftig beslutning som forgjengeren har hatt behov for.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Miljøverndepartementet har til behandling Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold, og unntaket fra handelsforbudet langs E18 som åpner for handel på Danebu, på grensen mellom Larvik og Sandefjord. Unntaksbestemmelsen tilrettelegger i praksis for etablering av IKEA.

Departementet skal avgjøre om fylkestingets vedtak om handel på Danebu er akseptabelt i forhold til den nasjonale politikken for lokalisering av handel. Politikken er fastlagt i Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre.

Etter at jeg ble miljøvernminister har jeg satt meg inn i saken, samt gjennomført møter med lokale politikere for å få saken best mulig belyst. Dette er en komplisert sak med ulike interesser, og hvor det lokale vedtaket må veies opp mot gjeldende nasjonal politikk. Jeg er klar over at det har gått lang tid siden departementet fikk saken til avgjørelse, og vil prioritere arbeidet med å sluttbehandle saken.