Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1407 (2011-2012)
Innlevert: 16.05.2012
Sendt: 16.05.2012
Besvart: 23.05.2012 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Norge har bidratt i arbeidet med den nye petroleumsloven i Uganda. Det er et viktig arbeid blant annet for å begrense korrupsjon, ivareta miljøet, arbeidstakerrettigheter og god forvaltningsskikk. Lovforslaget skal snart debatteres i parlamentet. Det er reist en rekke spørsmål knyttet til det endelige dokumentet.
Hva mener statsråden at Norge kan gjøre for å adressere spørsmålene under?

Begrunnelse

1. strong executive control and discretion over the sector (through the Minister), for example, in the selection of companies and content of contracts;

2. a lack of oversight mechanisms including a role for parliament, (MPs are currently cut out of all major decisions).

3. a failure to guarantee transparency of contracts and key project documents, (which has already been a significant cause for concern amongst MPs and CSOs in Uganda)

4. weak environmental and social protection and no consultation process for effected communities.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Svar

Heikki Eidsvoll Holmås: Norge deler gjennom Olje for Utvikling-programmet (OfU) sin lange erfaring fra oljesektoren, hvor godt styresett, åpenhet og forutsigbarhet er sentrale prinsipper. OfU bistår samarbeidslandene i å utvikle politiske og juridiske rammeverk og gir råd om kapasitetsbygging i administrasjonen for å sette deres institusjoner i stand til å implementere og håndheve dette. I tillegg gis det støtte til parlamentarikere, til sivilt samfunn og media for å bidra til at myndighetene ansvarliggjøres overfor sine innbyggere.

Norge og Uganda ble i 2009 enige om et femårig samarbeidsprogram for petroleumssektoren under Olje for Utvikling (OfU). Programmet dekker OfUs tre pilarer: ressursforvaltning, inntektsforvaltning og miljøforvaltning. Norge bistår Uganda i forbindelse med det pågående lovarbeidet, driver kapasitetsbygging overfor relevante institusjoner (inkludert parlamentet) og støtter det sivile samfunn og media.

Representanten Gitmark tar opp viktige spørsmål om åpenhet og parlamentets rolle i tilknytning til petroleumssektoren. Norge har gitt klare råd om viktigheten av aktiv involvering av parlamentet i forhold til petroleumssektoren, idet dette vil bidra til politisk konsensus og derved transparens, stabilitet og forutsigbarhet i rammevilkårene i petroleumssektoren i Uganda.

Ambassaden i Kampala har siden valget i 2011 hatt løpende kontakt med parlamentet gjennom møter med medlemmer av Komiteen for Naturresurser, Komiteen for Nasjonal Økonomi og med Parlamentarisk forum for Olje og Gass. I disse dager (mai 2012) gjennomføres en "Members of Parliament Working Retreat on the Draft Oil Legislation" i regi av Democratie Governance Facility (DGF), delfinansiert av Norge. OfU støtter og samarbeider med sivilsamfunnsorganisasjoner som driver opplæring av parlamentsmedlemmer, media og sivilt samfunn nettopp for å styrke deres evne til å påvirke lovarbeidet, også i U ganda. Den norske ambassaden i Kampala har organisert, og deltatt på, en rekke arbeidssamlinger med tilsvarende formål.

Tidligere i mai ble en orientering om hvordan Stortinget involveres i petroleumsspørsmål sendt fra OED til departementet i Uganda. Samtidig besøkte Energiminister Muloni Norge sammen med seks av sine rådgivere fra ulike departementer, samt 13 parlamentarikere. Tilbakemeldingene fra besøket har vært svært positive, og viktige sider av utkastet til petroleumslov er blitt drøftet og belyst i flere møter og mindre seminarer.

Norske verdier og erfaringer ligger til grunn for all vår petroleumsrelaterte bistand. Norge har blant annet gitt råd til U ganda om at det bør sikres en god balanse mellom involvering av parlamentet og departementets beslutningsmyndighet.

Norsk politikk og praksis vedrørende brede høringsprosesser i tilknytning til konsekvensutredninger der både samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser av petroleumsaktiviteter vurderes, samt mest mulig åpenhet rundt de krav og betingelser industrien må etterleve, har vært en viktig del av den rådgivningen som er gitt. Her har man fra norsk side gitt råd om større grad av åpenhet enn det det nå legges opp til fra ugandisk side.

Det er imidlertid Uganda selv som må bestemme hvordan landet vil organisere sin nasjonale petroleumssektor. Norge kan ikke ta beslutningene for dem, men gjennom vår rådgivning kan vi synliggjøre fordeler og ulemper ved de beslutninger som tas. Dette er blant annet reflektert i utkastet til ny petroleumslov. Forslaget til petroleumslov skal nå behandles av parlamentet i Uganda. Fra norsk side vil vi fortsatt framheve betydningen av transparens, stabilitet og forutsigbarhet i rammevilkårene i petroleumssektoren. Når endelig vedtak foreligger, tror jeg det vil vise seg at Norges innsats vil ha hatt en positiv innvirkning.