Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1409 (2011-2012)
Innlevert: 16.05.2012
Sendt: 18.05.2012
Besvart: 24.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Regjeringen har varslet gjennomgang av kapasitet og kvalitet i en stortingsmeling om behandlingssituasjonen på rusfeltet. Det står i dag mer enn 3000 rusmisbrukere i behandlingskø.
Vil statsråden gripe inn og hindre nedleggelse av behandlingsinstitusjonene Phoenix House Haga / Eidsberg kommune og Nybøle i Spydeberg kommune?

Begrunnelse

Helse SørØst har meddelt behandlingsinstitusjonene Phoenix House Haga i Eidsberg kommune og Nybøle i Spydeberg kommune at de ikke får fornyet avtale om videre drift. Dette skal skje allerede fra 1.7.2012. Vel en mnd fra varsling til nedleggelse.
Dette berører samlet over 70 brukere og mer enn 60 årsverk. Dette er institusjoner med flere 10 års erfaring og kompetanse.
Kompetanse som det ikke bare ved ett pennestrøk lar seg flytte eller bygge opp på nye institusjoner.
Både lokalmiljø, ansatte, eiere og beboere ser med sterk uro på en slik beslutning. En beslutning som stiller spørsmål ved om dette kan være regjeringens mening.
Fra Helse SørØst begrunnes nedleggelsen ved bl.a. at kapasiteten skal flyttes og bygges opp et annet sted. Dvs. nye ansatte og ny institusjon på ett annet sted.
Det fremholdes videre at institusjoner av denne type skal være fordelt i de ulike regioner. Det tør være nødvendig å si at de 2 nevnte institusjoner mottar brukere fra hele landet - og at dette nettopp av miljøskifte kan være et selvstendig poeng.
Institusjonene fikk et par dager før nedleggelses brevet kom varsling om at de ikke fikk fornyet avtale. Ingen signaler i forkant om at tilbud evt. ikke holdt kvalitet.
Dette er institusjoner som kan vise til gode behandlingsresultat innen sitt tilbudsområde.
Samtidig har regjeringen fjernet "den gyllne regel" som helseminister Gabrielsen i 2003 innførte; at rus og psykiatri skulle vokse mer i budsjettene enn somatikk.
Dette avspeiler seg ved at det i dag er mer enn 3000 rusmisbrukere i kø i påvente av behandling. Kapasiteten innen feltet er ikke tilstrekkelig.
I denne situasjonen avvikler Helse Sørøst insinuasjonene Nybøle og Phoenix House Haga.
Regjeringen og helseministeren har varslet at Stortinget i nær fremtid skal få forelagt en melding om situasjonen innen rusfeltet. Det er ingen overdrivelse å si at Høyres forventninger til meldingen er tydelige signaler fra regjeringen om økt kapasitet innen behandlingsfeltet.
På denne bakgrunn er det et sterkt begrunnet ønske om at helseministeren stopper nedleggelse av de 2 nevnte behandlingsinstitusjoner for rusmisbrukere.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er viktig og nødvendig at behandlingskapasiteten til ruspasienter styrkes. Avtalene som Helse Sør-Øst RHF nå har inngått innebærer 20 nye plasser og en økning i rammen på om lag 100 millioner kroner fra i fjor, fra 620 til 720 mill. kroner, dvs. en økning med 16 prosent. Fra 2004 har den totale rammen økt fra om lag 1,1 milliard kroner til om lag 1, 8 milliarder kroner.

I noen år ble det stilt krav om at den prosentvise veksten i kostnader til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skulle være sterkere enn i somatikk. Dette var i en periode et viktig og effektivt virkemiddel for å øke ressursene til psykisk helsevern og rusbehandling. I samdatarapporten om spesialisthelsetjenester 2010 fremgår det at ”På nasjonalt nivå øker kostnadene til psykisk helsevern og rusbehandling relativt sett mer enn kostnadene til somatisk sektor både siste år og i løpet av femårsperioden. Fra 2006 til 2010 øker kostnadene til psykisk helsevern med 11 prosent, kostnadene til rusbehandling øker med 26 prosent og kostnadene til somatisk sektor øker med 6 prosent (korrigert for prisvekst og nye oppgaver).”

Et mål om vekst i kostnader er ikke nødvendigvis et godt virkemiddel for å øke produktivitet, tilgjengelighet og kvalitet eller for å sikre nødvendig omstilling fra døgnbehandling til dagbehandling innenfor psykisk helsevern. Derfor følges nå utviklingen i ventetider, aktivitet og kvalitet som innenfor somatisk pasientbehandling.

I budsjettet for 2012 er det imidlertid lagt til rette for en høyere aktivitetsvekst for poliklinisk psykisk helsevern og rusbehandling (6,5 pst) sammenlignet med somatisk pasientbehandling (1,1 pst).

Helse Sør-Øst RHF har inngått løpende avtaler med 19 rusinstitusjoner fra og med 1. juli 2012. Disse er fordelt på ulike kategorier/tilbud. Det er et krav om at disse avtalene skal inngås i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Det er derfor ikke slik, som representant Schou er godt kjent med, at de som allerede har en avtale med helseforetaket automatisk vil få fornyet sine avtaler. Jeg har heller ikke som helse- og omsorgsminister anledning til å gripe inn for å instruere hvilke rusinstitusjoner som skal få avtale med de regionale helseforetakene. Phoenix House Haga og Kirkens Bymisjon NyBøle i Østfold, som ikke har fått en avtale, har imidlertid adgang til å klage på tildelingen innen 10 dager.

Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at pasientene som behandles ved Phoenix House Haga og Kirkens Bymisjon Nybøle i Østfold vil bli ivaretatt etter en individuell vurdering fram til behandlingen er avsluttet.

Helse Sør-Øst RHF har lagt vekt på kvalitetsheving i hele anskaffelsesprosessen. Det er blant annet lagt inn kompetansefaglige krav og krav om at bemanningen ved virksomhetene er tverrfaglig sammensatt og faglig forsvarlig. Det betyr at både lege, medarbeidere med psykologfaglig og sosialfaglig kompetanse bidrar i behandlingen.

De nye avtalene med behandlingsinstitusjoner for rus gir også en god geografisk spredning av tilbudene i hele regionen. Det blir styrket tilbud i opptaksområdene til Vestre Viken HF og Akershus universitetssykehus HF, der det kommer nye institusjoner inn, og det legges inn mer ressurser for at Borgestad kan opprettholde et godt tilbud i de søndre delene av regionen.

Løpende avtaler vil gi institusjonene større forutsigbarhet og større fleksibilitet i utviklingen av tilbudet for pasientene og legger forholdene til rette for et tettere samarbeid med helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF har oppgitt at de vil styrke den videre oppfølgingen av avtalene.

Helse Sør-Øst RHF har lagt vekt på et godt tilbud til ungdom, blant annet ved tilbud til de yngste med dobbeldiagnose ved Fossum-kollektivet i Østfold. Manifestsenteret er også en ny institusjon som Helse Sør-Øst RHF tidligere bare har hatt avtale med innen psykisk helsevern. Institusjonen har spesialisert seg på å behandle dobbeldiagnosepasienter.

I løpet av våren vil regjeringens varslede stortingsmelding om rusmiddelpolitikk legges frem for Stortinget.