Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1410 (2011-2012)
Innlevert: 16.05.2012
Sendt: 18.05.2012
Besvart: 24.05.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Mener statsråden at hensynet til opparbeidede sykepengerettigheter ble tilstrekkelig ivaretatt da midlertidig uførepensjon ble gjort om til arbeidsavklaringspenger?

Begrunnelse

I forbindelse med omleggingen til den nye ordningen arbeidsavklaringspenger, ble også reglene for opptjening av sykepenger endret. En person som har brukt opp sin sykepengerett må ha vært helt arbeidsfør i 26 uker for igjen å få ny rett til sykepenger. En som mottar arbeidsavklaringspenger helt eller delvis, opptjener derfor ikke ny sykepengerett. Før omleggingen var det en del mennesker som gikk på midlertidig uføretrygd og hadde vært i arbeid og nærmet seg grensen for 26 uker. De hadde med andre ord arbeidet en tid under et regelverk som ga dem opptjening av nye sykepenger, men ved omleggingen ble disse opparbeidede rettighetene borte.
I et eksempel som undertegnede er blitt kjent med, fikk vedkommende innvilget midlertidig uførepensjon i 2009 og det ble i innvilgelsesbrevet presisert at hun hadde rett til sykepenger etter 26 uker og at vedtaket varte frem til desember 2012. De til da ”oppsparte” rettighetene til sykepenger ble så fjernet da tidsbegrenset uførepensjon ble gjort om til arbeidsavklaringspenger.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Retten til sykepenger fra trygden opphører når en har mottatt sykepenger fra trygden i til sammen 248 dager i de siste tre årene (folketrygdloven § 8-12). Etter hovedregelen tjener en igjen opp ny rett til sykepenger etter å ha vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at en sist fikk sykepenger fra trygden. Det ble ikke gjort endringer i reglene for opptjening av ny rett til sykepenger da det nye regelverket for arbeidsavklaringspenger ble innført. Mottakerne av tidsbegrenset uførestønad kunne, i likhet med mottakere av uførepensjon, tjene opp ny sykepengerett etter en unntaksregel. Bestemmelsen innebærer at personer som mottar gradert uføreytelse tjener opp ny sykepengerett etter å ha vært helt arbeidsfør med sin gjenværende arbeidsevne (deltidsstilling) i 26 uker.

Da rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad ble erstattet av arbeidsavklaringspenger, ble det lagt avgjørende vekt på at arbeidsavklaringspengene skulle være en midlertidig ytelse. Konsekvensen av dette er at alle mottakerne av arbeidsavklaringspenger følger hovedregelen for opptjening av ny sykepengerett. Det betyr at en må ha vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at en sist fikk sykepenger fra trygden for å ha rett til nye sykepengerettigheter.

Da arbeidsavklaringspengene ble innført fra 1. mars 2010, ble det gitt overgangregler for personer som før dette tidspunktet mottok en gradert tidsbegrenset uførestønad og hadde opptjent ny sykepengerett ved å ha vært helt arbeidsføre i forhold til en deltidsstilling i minst 26 uker. Disse fikk beholde sykepengeretten i forhold til stønadstilfeller som inntrådte i overgangsperioden. Hvis stønadstilfellet inntreffer innen 31. desember 2012, kan det utbetales sykepenger ut sykepengeperioden, selv om det innebærer at sykepenger utbetales ut over overgangsperioden (jf. forskrift 15. september 2009 nr. 1194 om overgangsregler for personer som ved innføringen av arbeidsavklaringspenger mottar rehabiliteringspenger, attføringspenger, attføringsstønader eller tidsbegrenset uførestønad.)

Det er altså ikke riktig at opparbeidede rettigheter ble borte. Jeg mener derfor at hensynet til opparbeidede sykepengerettigheter ble tilstrekkelig ivaretatt da tidsbegrenset uførestønad ble avløst av arbeidsavklaringspenger. Jeg minner for øvrig om at personer som ikke har opparbeidet nye sykepengerettigheter vil kunne få arbeidsavklaringspenger når de blir syke.