Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1411 (2011-2012)
Innlevert: 16.05.2012
Sendt: 18.05.2012
Besvart: 24.05.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Jeg viser til tidligere skr. spørsmål 983, 1207 og 1312. Mattilsynet har gjort vedtak på å redusere antall dyr på hestegården.
Kan statsråden redegjøre for hvordan man er kommet frem til vedtaket, og kan statsråden garantere for at dyrevelferden på gården vil bli bedre ved at man reduserer antall dyr?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Som jeg har gjort rede for i mine tidligere svar på representantens spørsmål, er det Mattilsynet som håndterer saken og departementet holdes orientert.

Reduksjon i antall dyr er et virkemiddel som er vanlig brukt i dyrevelferdssaker. Det har ofte vist seg å ha god effekt, spesielt i de tilfellene der dyreeier p.g.a. sykdom, økonomiske problemer eller andre inntrufne personlige forhold ikke makter å stelle et stort antall dyr.

Mattilsynets utgangspunkt i denne konkrete saken er at hestene ved Bunes Gård hovedsakelig er i godt hold og ved god trivsel og at forvaltningsretten har krav om at forvaltningsvedtak skal være forholdsmessige.

Mattilsynet opplyser at de har en todelt begrunnelse for sitt vedtak om reduksjon av hesteholdet til maksimalt 10 hester. Den ene grunnen er at Mattilsynet på bakgrunn av tilsynsresultater som er registrert over tid, mener at hesteeierne i dag ikke har ressurser til å ha flere enn 10 hester. Den andre grunnen er at regelverket stiller mer detaljerte krav til innredning og brannvarsling for dyrehold med mer enn 10 hester. Det aktuelle dyreholdet oppfyller ikke disse kravene.

Mattilsynet vil føre tilsyn med hesteholdet etter reduksjonen. Er det fortsatt avvik fra regelverket, kan det gi grunn til bruk av opptrappende virkemidler. Mattilsynet ønsker imidlertid ikke å gå ut med detaljer i prosessen på det nåværende tidspunkt.