Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1412 (2011-2012)
Innlevert: 16.05.2012
Sendt: 18.05.2012
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 29.05.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Balsfjord kommunestyre har gjort et enstemmig vedtak angående reguleringsplan for Nordkjosbotn og omlegging av E6. Kommunestyret har bl.a. tatt hensyn til dyrket mark, bebyggelse, trivsel, plante og dyreliv m.m. Sektormyndighetene, fylkesmann og NVE har kommet med innsigelser og har bedt Balsfjord kommune endre sitt enstemmige vedtak. Innsigelsene som har kommet oppfattes som uforståelig og svært urimelige av Balsfjords befolkning.
Mener statsråden det er riktig at lokaldemokratiet overkjøres på en slik måte?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Balsfjord kommunestyre fattet i 2007 et enstemmig vedtak av kommunedelplan for E6 Nordkjosbotn – Oteren etter alternativ 2, en sørlig trasé. Det var ingen innsigelser til denne traséen, men både fylkesmannen, NVE og Statens vegvesen anbefalte alternativ 3, som i deler av strekningen går nord for det vernede Nordkjosvassdraget. Begrunnelsen for dette var at alternativ 2 berører strandsonen, elvedeltaet og har nærføring til Nordkjosbotn naturreservat. Alle de aktuelle traseene berører landbruksinteresser i ulik grad. Alternativ 3 berører i større grad eksisterende bosetting.

Denne E6-strekningen er prioritert i Nasjonal transportplan 2010-2019. Statens vegvesen varslet vinteren 2011 oppstart av reguleringsplan i tråd med kommunedelplanen. Fylkesmannen i Troms har i denne forbindelse varslet at de høyst sannsynlig vil fremme innsigelse til en slik plan. Fylkesmannen ga kommunen et klart råd om å revidere kommuneplanen, slik at flere alternativer kan utredes.

Balsfjord kommune vedtok 14. september 2011 å imøtekomme et slikt krav, og vedtok å revidere kommunedelplanen. De anbefaler fortsatt å følge det vedtatte alternativ 2, men i større avstand fra Nordkjosvassdraget. Statens vegvesen har 7. mai i år varslet oppstart av endring av kommunedelplanen, og sier i varselet at det har vært et nært samarbeid med Balsfjord kommune for å få denne saken løst.

Denne saken synliggjør de avveininger som må gjøres mellom ulike lokale, regionale og nasjonale interesser når ny hovedstamveg skal bygges i ofte trange, rasfarlige områder med bebyggelse og store natur- og landskapsverdier. Det er et nasjonalt ansvar å oppgradere E6 til en god og gjennomgående standard. For enkelte strekninger vil dette kunne berøre bosetting og næringsinteresser lokalt, og det vil kunne berøre viktige natur- og landskapsinteresser. Jeg mener det er positivt at kommunen her har vedtatt å gå inn for en ny gjennomgang av saken gjennom å revidere kommuneplanen, der det blir foretatt ny konsekvensutredning av flere alternativer. Den videre planprosessen vil avklare om det er mulig å finne fram til en omforent løsning lokalt, eller om saken vil bli oversendt mitt departement for endelig vedtak.