Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1423 (2011-2012)
Innlevert: 21.05.2012
Sendt: 21.05.2012
Besvart: 29.05.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Aftenposten melder i dag at Norge har mottatt en sondering mht å arrangere neste NATO-toppmøte. Selv sier utenriksministeren at han oppfatter henvendelsen som en sondering. Statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren har alle uttalt bekymring for budsjettkutt i medlemslandene. Sånn sett vil det være naturlig at Norge, pga sin sterke økonomiske posisjon, sier ja til å forestå et NATO toppmøte.
Er utenriksministeren enig i dette og at det vil være positivt for oss?

Begrunnelse

NATO er ikke sterkere enn hva alliansen samlet sett står for politisk og operativt. Det er derfor en smule overraskende å lese den tilsynelatende uvilligheten som kommer frem i intervjuet med Utenriksministeren når det gjelder et mulig toppmøte her i landet. Norge, som ellers er svært raske til å komme med positive innspill og som liker å fremstå som en stor internasjonal aktør, har ved et slikt arrangement mulighet til nettopp å vise at vi stiller opp når andre sliter. Å si nei vil være å unndra seg ansvar.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Spørsmålet om å avholde et NATO-toppmøte i Norge må vurderes nøye, hvis det skulle bli aktuelt.

Tid og sted for neste toppmøte ble ikke diskutert eller konkludert under toppmøtet i Chicago 20.-21. mai.

Norge ønsker NATO velkommen til en lang rekke aktiviteter i vårt land, fra omfattende aktivitet ved NATO-hovedkvarteret (JWC) på Jåttå, til allierte øvelser på norsk jord og andre møter i NATO-regi.

Å stå som vertskap for et toppmøte, gir vertslandet anledning til å synliggjøre sentrale problemstillinger og nasjonale interesser i viktige spørsmål, slik vi gjorde da Norge arrangerte utenriksministermøte i NATO i 2007.

Samtidig er det viktig å ta inn over oss hva slags arrangement et toppmøte i NATO har utviklet seg til å bli. Dette er i omfang trolig et av de mest omfattende internasjonale, politiske toppmøtene som finner sted. Toppmøtet i Chicago i år samlet stats- og regjeringssjefer fra nærmere seksti land. I tillegg til de 28 medlemslandene er det blitt tradisjon å invitere ledere fra NATOs mange partnere, særlig fra land som deltar i ISAF-operasjonen i Afghanistan. De fleste land stiller med utenriksminister og forsvarsminister i tillegg til stats- eller regjeringssjef. Delegasjonene i Chicago omfattet nærmere 2000 utsendinger og 2300 representanter for mediene, i tillegg til f.eks. tilreisende demonstranter.

Norge er i en gunstig økonomisk situasjon sammenlignet med de fleste av medlemslandene. Å være vertskap for et toppmøte av et slikt omfang handler imidlertid i like stor grad om hva slags materielle ressurser vi kan stille til rådighet.

De største utfordringene ville ligge innen logistikk, innkvartering og ikke minst sikkerhet. Hva som konkret ville måtte kreves av sikkerhet, må eventuelt vurderes grundig av norske fagmyndigheter. Fordi Norge, i motsetning til en rekke NATO-land ikke har konferansefasiliteter som i utgangspunktet kan huse et slikt omfang, er det klart at ville bli nødvendig med meget omfattende tiltak og det ville også måtte vurderes om Norge samlet sett har tilstrekkelig med politi- og sikkerhetspersonell.

Det er derfor ikke tilfeldig at man innen EU-samarbeidet gjennomgående avholder sine toppmøter i hovedkvarteret i Brussel. NATO har også innarbeidede opplegg for å avholde toppmøter ved hovedkvarteret i Brussel, noe som trolig vil bli ytterligere aktuelt når alliansens nye hovedkvarter kommer på plass.

Tallenes tale for forvarsbudsjett og annen aktivitet og omfanget av våre mange bidrag etterlater ingen tvil om Norges sterke engasjement for NATO – både når det gjelder operative aktiviteter og andre vertskapsfunksjoner. NATO har åpent hus i Norge.

Hvorvidt Norge under omstendighetene er det mest praktiske sted for avholdelse av et toppmøte, må vurderes som et eget spørsmål, om og hvis det blir aktuelt.