Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1424 (2011-2012)
Innlevert: 21.05.2012
Sendt: 21.05.2012
Besvart: 01.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): NOAS har blitt informert om at Justisdepartementet vil kutte helt den årlige støtten til NOAS' rettshjelpsarbeid. Kuttet tilvarer mer enn en halv stilling og svekker deres mulighet til å vurdere, opplyse, rådgi og realitetsorientere asylsøkere med avslag. Et slikt kutt i tilbudet til NOAS vil gå utover rettssikkerheten til asylsøkere i Norge.
Sett i lys av kritikken av regjeringens utsendelser som har kommet de siste månedene, ser statsråden at det er uheldig å ytterligere svekke rettssikkerheten til asylsøkere?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regjeringen er opptatt av rettssikkerheten til særlig utsatte grupper og grupper med særskilte behov. Justis- og beredskapsdepartementet gir hvert år tilskudd til ulike rettshjelpstiltak. Tilskuddene retter seg primært mot organisasjoner som driver rettshjelpsvirksomhet for slike grupper.

Blant tiltakene som mottar tilskudd er rettshjelpsvirksomhet i regi av jusstudenter i Oslo (Juridisk Rådgivning for Kvinner og Juss-Buss), Bergen (Jussformidlingen), Trondheim (Jushjelpa i Midt-Norge) og Tromsø (Jusshjelpa i Nord-Norge), Gatejuristen i Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger og Kristiansand, samt Oslo kommune Fri rettshjelp og Rettshjelpskontoret Indre Finnmark. I tillegg mottar en rekke kommuner og krisesentre tilskudd for å kunne tilby gratis advokatvakt. Enkelte interesseorganisasjoner har også mottatt tilskudd på denne posten, blant andre Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

Bevilgningen på tilskuddsposten for spesielle rettshjelpstiltak er begrenset og det er ikke mulig å gi tilskudd til alle som søker om det. I år har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å avslå søknadene fra samtlige interesseorganisasjoner. Etter vår vurdering kan deres brukere benytte seg av flere av de øvrige rettshjelpstiltakene som departementet støtter.

Regjeringen er opptatt av å sikre rettighetene til asylsøkere. Virksomheten til NOAS finansieres i hovedsak gjennom støtte fra regjeringen. NOAS mottar for eksempel

1,97 mill. kroner i støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2012. NOAS mottar også støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet gjennom Utlendingsdirektoratet (UD!). På oppdrag fra UDI, gjennomfører NOAS et informasjons- og veiledningsprogram for nyankomne asylsøkere i mottak. Programmet, som blant annet gir informasjon om rettigheter og plikter som asylsøker i Norge, finansieres av UDI. Det ble i 2011 utbetalt ca. 8 mill. kroner til NOAS i forbindelse med dette programmet. I tillegg får NOAS midler til et pilotprosjekt med oppsøkende virksomhet i asylmottak, rettet mot asylsøkere med avslag på søknad om asyl. Prosjektet 'Rådgivingstjeneste i mottak' startet i oktober 2011 og har blitt videreført med tilskuddsmidler på 763 000 kroner for 2012.