Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1426 (2011-2012)
Innlevert: 21.05.2012
Sendt: 22.05.2012
Besvart: 31.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Troms fylke har 12 fergesamband. I forbindelse med den såkalte forvaltningsreformen, iverksatt 1.1.2010, ble riksveier og fergesamband overført fra staten til fylkeskommunen uten at dette ble økonomisk kompensert i sin helhet. For Troms betyr det at flertallet på fylket har redusert fergetilbudet på flere strekninger, bl.a. Arnøyferga og Grytøyferga. Dette rammer befolkningen og spesielt fiskerinæringen hardt.
Hva vil statsråden gjøre for å bidra til at fergetilbudet i Troms blir forbedret?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I forbindelse med forvaltningsreformen ble rammetilskuddet til fylkeskommunene økt for å kompensere for utgiftene til de nye fylkeskommunale ferjesambandene. Økningen tilsvarte reduksjonen i bevilgningene til Statens vegvesen for drift av disse sambandene. I tillegg foreslo regjeringen en betydelig økning av midlene som bevilges som del av rammetilskuddet, og dette ble vedtatt av Stortinget. Videre er det innført en ordning med statlig rentekompensasjon knyttet til investeringstiltak. Dette har bidratt til å gjøre fylkeskommunene bedre i stand til å løse de utfordringene de står overfor på transportsektoren.

I tråd med vedtatt ansvarsfordeling er det opp til fylkeskommunen å avgjøre hvordan utviklingen på fylkesvegnettet i Troms skal være. Dette må også gjelde prioriteringen av ferjetilbudet i fylket. Før øvrig viser jeg til mitt svar på spørsmål 5 fra representanten Korsberg i ordinær spørretime 23. mai 2012.