Skriftlig spørsmål fra Håkon Haugli (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1430 (2011-2012)
Innlevert: 22.05.2012
Sendt: 23.05.2012
Besvart: 29.05.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): 16. mai bestemte ytringsfrihetskomiteen i Ukrainas parlament seg for å støtte et lovforslag som vil forby "propaganda om homoseksualitet". Lovforslaget strider med grunnleggende menneskerettigheter - ytringsfriheten, retten til fredelige demonstrasjoner og vern mot diskriminering - og bryter med Ukrainas internasjonale forpliktelser. I uke 23 (4. - 8. juni) vil parlamentet votere over forslaget.
Hva kan norske myndigheter gjøre for å motvirke lovfesting av menneskerettighetsbrudd i Ukraina?

Begrunnelse

Jeg viser til spørsmål av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten datert 10. april 2012. I flere av europeiske land drøftes det nå forslag om å innskrenke ytrings- og forsamlingsfriheten for LHBT-personer. Om lovforslaget blir vedtatt, blir Ukraina det første landet som på føderalt nivå lovfester menneskerettsbrudd mot LHBT-personer.
20. mai ønsket lokale LHBT-organisasjoner å arrangere Pride i Kiev. Demonstrasjonen måtte avlyses fordi om lag 1 000 motdemonstranter ("hooligans") sto klare for å møte paradedeltakerne. Politiet i Kiev nektet å mobilisere flere enn 200 politifolk, og demonstrantene måtte derfor avlyse demonstrasjonen av hensyn til deltakernes sikkerhet. Likevel ble lederen for demonstrasjonen og minst en annen deltaker banket opp.
Utviklingen i Ukraina og flere andre land i Øst-Europa er svært urovekkende. Retten til fredelige demonstrasjoner, ytringsfriheten og vern mot vold og diskriminering er rettigheter som må favne alle, uten unntak.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil i denne sammenheng også vise til mitt svar av 2.12.11 på et spørsmål om diskriminering av seksuelle minoriteter i Russland fra representanten Oktay Dahl og mitt svar til representanten Haugli 12.3.12 – også her om situasjonen i Russland.

Dessverre finnes det en rekke land hvor fordommer og diskriminering gjør seg gjeldende. Ukraina har ratifisert de fleste sentrale internasjonale konvensjoner på menneskerettighetsområdet. Landet er medlem av Europarådet og skal overta formannskapet i OSSE i 2013.

Vi forventer at ukrainske myndigheter påser at landets lover og praktiseringen av dem ikke strider mot landets internasjonale forpliktelser.

Både FN, OSSE og Europarådet er viktige fora for en diskusjon med Ukrainas myndigheter om seksuelle minoriteters rettigheter. Norge er aktive i alle tre. Vi har også tatt opp saken med Ukrainas myndigheter bilateralt. Videre deltok Norges ambassade på en konferanse LHBT-organisasjoner i Ukraina holdt nylig. Det ble da gitt klart uttrykk for støtte til aktivistene og redegjort for Norges klare holdning til seksuelle minoriteters rettigheter. Ambassaden vurderer sammen med blant annet USAs ambassade tiltak i ukrainsk offentlighet.

Norge tok initiativ til et innlegg som ble holdt i OSSEs faste råd 16.2.12 mot diskriminering av seksuelle minoriteter. I Europarådet har Norge sammen med flere likesinnede stater støttet opprettelsen av en egen enhet for seksuelle minoriteter i sekretariatet, som har etablert prosjektsamarbeid med et utvalg stater. Norge sekonderer her en saksbehandler i enheten.

Norges fokus på å ivareta seksuelle minoriteters rettigheter ble også fremhevet av statssekretær Gry Larsen da hun 23.5.12 deltok på Europarådets ministerkonferanse i Strasbourg. Hun tok da også spørsmålet direkte opp med den ukrainske representanten.

I FN vil Norge arbeide for at diskriminering basert på seksuell legning fortsetter å stå på FNs agenda, blant annet gjennom støtte til det arbeidet FNs høykommissær for menneskerettigheter gjør på dette feltet, både politisk og finansielt.

Jeg kan forsikre representanten om at Norge vil fortsette å benytte de tre nevnte internasjonale fora – og andre kanaler – for å gi klart uttrykk for våre forventninger om at ukrainske myndigheter respekterer sine internasjonale forpliktelser på dette området, for å sikre seksuelle minoriteters fundamentale rett til å bestemme over eget liv.