Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1435 (2011-2012)
Innlevert: 22.05.2012
Sendt: 23.05.2012
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 04.06.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Avskrivningssatsene på landbruksbygninger er i dag 6 prosent.
Hva vil det koste å øke satsene fra 6 til 8 prosent?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I Statsbudsjettet for 2012 ble det innført en forhøyet avskrivningssats på seks prosent for husdyrbygg i landbruket, jf. Prop. 1 LS 2011-2012 Skatter, avgifter og toll 2012, avsnitt 17.3.

Avskrivningssatsene bør gjenspeile faktisk økonomisk verdifall. Departementet kjenner ikke til ny empiri som tilsier at avskrivningssatsene for husdyrbygg i landbruket bør økes ytterligere.

Avskrivningssatser som er høyere enn faktisk økonomisk verdifall, kan føre til overinvestering. Det fører også til økte skattepliktige gevinster ved salg og kan bidra til innlåsing av kapital. Å lempe skatten gjennom avskrivninger vil dessuten favorisere kapitalintensive bedrifter framfor eksempelvis kunnskapsintensive. Hvis ikke avskrivningssatsene er klart forankret, kan det åpne for hyppige endringer i satsene og dermed skape mindre stabile og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet.

Å øke avskrivningssatsen for husdyrbygg i landbruket fra seks til åtte prosent vil gi et provenytap på om lag 150 mill. kroner.

Det gjøres oppmerksom på at provenyanslaget kun knytter seg til virkningen i 2012. Økte avskrivninger i 2012 vil redusere avskrivningsgrunnlaget for senere år, og den reelle skattefordelen tilsvarer derfor skattekreditten som ligger i at virksomheten får utsatt skatt til senere år. Denne skattefordelen kan anslås til om lag 80 mill. kroner.