Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1441 (2011-2012)
Innlevert: 23.05.2012
Sendt: 24.05.2012
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 31.05.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I forbindelse med at åremålsstillingen som direktør ved det Lulesamiske sentret Arran i Tysfjord utløp, ble det fremforhandlet en avtale med direktøren om en sluttpakke. Det er nåværende fylkesordfører i Nordland, Sonja Steen, som på vegne av styret har fremforhandlet avtalen. Arran finansieres stort sett av offentlige midler.
Mener statsråden at det er naturlig at en bruker offentlige midler til sluttpakker i denne størrelsen ved avslutning av en åremålsstilling?

Begrunnelse

I forbindelse med at åremålsstillingen som direktør ved det Lulesamiske sentret Arran i Tysfjord utløp, ble det fremforhandlet en avtale med direktøren om en sluttpakke. Ifølge VG/AN inneholder sluttpakken 14 måneders lønn med pensjonsopptjening, og et skattefritt spesialtillegg til stipend på kr.113 000. I tillegg kan han tjene så mye han vil, uten fratrekk i lønn. Det er nåværende fylkesordfører, Sonja Sten, som på dette tidspunktet satt i styret for Arran sentret og på vegne av styret fremforhandlet avtalen. Arran finansieres stort sett av offentlige midler. Det er uvanlig at en ved utløpet av en åremålsstilling får sluttpakker, da en vet ved inngåelsen av en slik stilling når den opphører. Fylkesordfører Sonja Steen sier til VG/AN at det er en gave for lang og tro tjeneste.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Jeg kan opplyse om at Arran lulesamisk senter ble opprettet som en stiftelse i 1995. Stifterne var Nordland fylkeskommune, Tysfjord kommune og Kommunal- og regionaldepartementet, altså det departementet som den gang var ansvarlig for generelle samepolitiske spørsmål. Styret for stiftelsen oppnevnes av Sametinget, Tysfjord kommune, Nordland fylkeskommune, lokale samiske organisasjoner og de ansatte ved Årran, med ett medlem hver, til sammen fem medlemmer.

Driften av kulturhuset og museet ved Årran finansieres over Sametingets kulturbudsjett. Ansvaret for oppfølging av tildelingene ligger hos Sametinget. Jeg har fått opplyst at tilskuddet fra Sametinget til kulturhuset og museet er på henholdsvis 1 890 000 kroner og 4 547 000 kroner.

Stiftelsen er et eget rettssubjekt og er ikke underlagt departementet. Styret er ansvarlig for driften, også når det gjelder de økonomiske ytelsene til de ansatte. Ansvaret for å kontrollere driften av stiftelser er lagt til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Jeg finner det derfor ikke naturlig å gi en nærmere vurdering av saken.