Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1445 (2011-2012)
Innlevert: 24.05.2012
Sendt: 24.05.2012
Besvart: 07.06.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): An.no hadde en sak 23.5.12 om en uttalelse fra statssekretær Roger Ingebrigtsen i forbindelse med et møte mellom ham og de ansatte ved Bodø hovedflystasjon. Det oppsiktsvekkende er uttalelsen fra statssekretæren som helt klart gir politiske føringer mot en ordfører fra et annet parti.
Om Ingebrigtsens arroganse eller dumskap ligger til grunn skal jeg la være usagt, men spørsmålet mitt til statsråden er om han synes dette er en velformulert, klok uttalelse å komme med i en slik sammenheng?

Begrunnelse

At statssekretæren ikke har statsrådens sofistikerte språk er et faktum. Hva det skyldes skal jeg la ligge, men til tider kommer statssekretæren med friske fraspark som er en nordlending verdig. Likevel er det slik at vedkommende har en svært viktig posisjon i Forsvarsdepartementet og derfor må hans uttalelser tas på alvor. Jeg ser derfor frem til å høre statsrådens vurdering av saken.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Det var viktig for meg at vi møtte de ansatte på politisk nivå snarest mulig etter fremleggelsen av langtidsplanen for Forsvaret. Statssekretæren la, på mine vegne, opp til en åpen og ærlig samtale med de ansatte på flystasjonen i Bodø. Etter ønske fra flystasjonens ledelse ble møtet holdt internt, og uten media til stede.

Kampfly er en av forsvarsstrukturens mest grunnleggende og avgjørende kapasiteter. Det er også den mest kostnadskrevende. Det har derfor vært viktig for regjeringen å finne en operativt god og økonomisk bærekraftig lokaliseringsløsning for den største forsvarsinvesteringen i norsk historie.

Etter to og et halvt år med grundig utredningsarbeid, høringer, dialog med berørte og en bred offentlig debatt, har regjeringen konkludert med hovedbase på Ørland og fremskutt operasjonsbase på Evenes som lokaliseringsløsning for Norges nye kampflyvåpen. Ørland ble valgt fordi den er best egnet for daglig trening og utdanning, samtidig som den også er den mest bærekraftige og fleksible løsningen i et langsiktig perspektiv. Dette var også begrunnelsen for at forsvarssjefen anbefalte Ørland som hovedbase i sitt fagmilitære råd. Ørland-løsningen medfører for øvrig begrensede konsekvenser for sivil luftfart, og betydelig færre mennesker vil berøres av støy enn det som vil være tilfellet for Bodø. Ørland er også det klart rimeligste alternativet med hensyn til investeringskostnader, ca. 5,0 mrd. kroner mot 8,1 mrd. kroner for Bodø-løsningen.

For regjeringen har det hele tiden vært en forutsetning at det også i fremtiden skal være kampfly permanent stasjonert i nord. QRA-flyene løser et viktig NATO–oppdrag ved alliansens yttergrenser. Det er også sikkerhets- og forsvarspolitisk viktig for Norge at både egne og allierte kampfly jevnlig trener og øver i nord. Bodø, Evenes, Andøya og Bardufoss ble alle utredet som kandidater til fremskutt operasjonsbase. En lang rekke hensyn og forhold ble vurdert, og til slutt var det klart at Evenes totalt sett er den beste løsningen. Derfor har regjeringen anbefalt at det etableres en fremskutt operasjonsbase på Evenes. Med sin beliggenhet er Evenes svært godt egnet for å ivareta identifisering og eventuelt avskjære uidentifiserte fly utenfor kysten av Nord-Norge. Evenes er også det alternativet som håndterer støyutfordringene og omfanget av planlagt aktivitet best, i tillegg til å ha en allerede godt utbygget infrastruktur. Dette gjør dessuten Evenes til den minst kostnadskrevende løsningen. Forsvarssjefen og generalinspektøren for Luftforsvaret har derfor også støttet denne løsningen.

Skulle Bodø blitt valgt som framskutt operasjonsbase, ville det innebære behov for flytting av rullebanen på grunn av støy. Dermed påløper likevel store deler av kostnadsdifferansen mellom en Bodø-løsning og en Ørland-løsning. Når en slik løsning heller ikke vurderes å gi økt operativ nytteverdi, kan en slik merutgift vanskelig forsvares. De betydelige merkostnadene en ny rullebane vil påføre forsvarsbudsjettet bør, etter regjeringens syn, heller brukes til tiltak som styrker forsvarsevnen. Luftforsvaret råder allerede i dag over et stort antall rullebaner, ikke minst i Nord- Norge. Å bruke milliardbeløp på å bygge en bane til, er etter mitt syn ikke forenlig med den overordnede målsettingen om å styre forsvarsbudsjettet slik at man prioriterer operativ evne.

Det var dette hovedbudskapet som statssekretæren fremførte i møte med de ansatte ved Bodø hovedflystasjon 26. mars i år.

Hva angår stortingsrepresentant Ellingsens spørsmål om hvor friske fraspark som er en nordlending verdig, tror jeg at representanten selv har vel så stor realkompetanse som meg.