Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1447 (2011-2012)
Innlevert: 24.05.2012
Sendt: 25.05.2012
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 05.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Når en funksjonshemmet er avhengig av personlig assistent for å benytte sin trygdefinansierte bil, hender det dessverre ofte at bilen skades. Dette fører til at mange begrenser bilbruken, da skadene fører til store ekstrautgifter for bileieren.
Vil statsråden vurdere å innføre krav om en forsikringsordning som ansvarliggjør arbeidsgivere til personlige assistenter, som gjennom sitt arbeid faktisk bruker bilen, slik at utgiftene pålegges den som forårsaker skadene på bilen?

Begrunnelse

For å kunne forflytte seg og være mobil i samfunnet er mange helt avhengige av bil. Mange med tunge funksjonshinder får dekket sitt behov for transport gjennom den trygdefinansierte bilordningen, men bruk av bilen med personlige assistenter som sjåfør, kan påføre de funksjonshemmede så store utgifter at bilen brukes i minst mulig grad i frykt for skader. I henhold til kontrakt plikter den funksjonshemmede seg til å holde bilen i god stand og følge opp vedlikehold/reparasjoner/service/utbedringer med mere.
I noen tilfeller utsettes bilene til stadighet for ulike reparasjoner som skyldes uvøren bruk. Disse kostnadene må bileieren, eventuelt gjennom sin forsikringsordning stå for. De som har uføretrygd har ofte lav inntekt, og med mange skader blir en kaskoforsikring meget kostbart å opprettholde. Enkelte vurderer derfor om de har økonomi til å benytte bilen.
Bileierne etterlyser at kommuner/arbeidsgivere til sjåførene/assistentene som utfører et arbeidsoppdrag som personlig assistent i sin arbeidstid pålegges å ha en egen forsikring som dekker skadene de påfører bilene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Når en funksjonshemmet er avhengig av personlig assistent for å benytte sin trygdefinansierte bil, hender det dessverre ofte at bilen skades. Dette fører til at mange begrenser bilbruken, da skadene fører til store ekstrautgifter for bileieren. Vil statsråden vurdere å innføre krav om en forsikringsordning som ansvarliggjør arbeidsgivere til personlige assistenter, som gjennom sitt arbeid faktisk bruker bilen, slik at utgiftene pålegges den som forårsaker skadene på bilen?

Innledningsvis ønsker jeg å vise til at det å pålegge kommunene å tegne en særskilt ansvarsforsikring for de tilfeller stortingsrepresentant Giltun her nevner, vil innebære en særordning i forhold til de ansvarsforholdene som ellers gjelder i arbeidslivet. Jeg er i tvil om innføring av slike særordninger vil bidra til å understøtte kommunenes bruk av personlige assistenter overfor funksjonshemmede.

Når det gjelder assistenter i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, så administreres disse av brukeren selv. Det vil derfor være brukeren som beslutter om, og under hvilke forhold, bilen skal nyttes innenfor de oppgaver som vedtaket og arbeidsavtalen omfatter. Dersom det oppstår situasjoner som medfører at brukeren ikke får tilgang på nødvendige tjenester på grunn av at egen bil ikke kan nyttes, må brukeren og kommunen i samarbeid vurdere om transport- og/eller tjenestetilbudet kan bli organisert på annen måte.