Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1451 (2011-2012)
Innlevert: 24.05.2012
Sendt: 25.05.2012
Besvart: 05.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Kan statsråden begrunne hvorfor ikke andre sykehus, leger eller instanser i spesialisthelsetjenesten enn GID-klinikkens kan foreta undersøkelse og utstede attest på at kjønnsbekreftende operasjon har funnet sted, eller alternativt sørge for at dagens praksis endres?

Begrunnelse

Søknad om tildeling av nytt personnummer og endring av juridisk kjønn i folkeregisteret må ledsages av en medisinsk bekreftelse på at en kjønnsbekreftende operasjon har funnet sted. Per i dag godtar Skattedirektoratet ved Skatt Sør kun bekreftelser fra GID-klinikken ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Personer som har fått avslag på kjønnsbekreftende operasjon ved denne klinikken, og derfor har foretatt operasjon i utlandet, opplever dette som svært fornedrende. De har også opplevd en behandling ved GID-klinikken som grenser til trakassering når de oppsøker klinikken for slik attest, dette er bekreftet av ledsagere.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er opptatt av at alle mennesker som er i kontakt med den norske helsetjenesten blir møtt på en faglig god og respektfull måte. Samtidig ser jeg at dette er en pasientgruppe som det er lite kunnskap om i helsetjenesten og der manglende kunnskap kan medføre ekstra lidelser. For denne pasientgruppen er det derfor svært viktig med en helhetlig og kompetent helsetjeneste som sikrer en likeverdig og kvalitetsmessig god behandling.

Denne konkrete saken er etter min vurdering del av et større tema som omhandler bl.a. det samlede tjenestetilbudet til personer med kjønnsforstyrrelse/transseksualitet. Som representanten Helleland kanskje er kjent med holder Helsedirektoratet på å utarbeide en rapport om dette temaet, på bakgrunn av oppdrag fra departementet.

Jeg har forelagt den aktuelle problemstillingen til Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst RHF for en nærmere vurdering.

Helsedirektoratet opplyser følgende:

”I Norge brukes kjønnsspesifikke fødselsnummer hvor det tredje siffer i fødselsnummer indikerer kjønn. Bruk av kjønnsspesifikke personnummer varierer fra land til land. Mange land, deriblant samtlige nordiske, praktiserer samme ordning som Norge.

Norge har ingen særskilt lovgivning som regulerer grunnlaget for skifte av kjønn. Hvilket kjønn som registreres i folkeregisteret bygger på den medisinske, biologiske definisjon av kjønn, hvilket skal fremgå av lege/jordmors fødselsmelding. Endring av juridisk kjønnsstatus hører inn under Skattedirektoratet og Finansdepartementet, som har ansvaret for folkeregistreringen. I Forskrift om folkeregistrering § 2-2 fremgår det at fødselsnummer kun kan endres når fødselsdato eller kjønnsstatus endres. Det er imidlertid ingen formelle vilkår for hva som skal ligge til grunn for at kjønnsstatus er endret.

Det opplyses fra Skattedirektoratet at dagens ordning baseres på en forvaltningspraksis som har vært etablert gjennom mange år. Endring av fødselsnummer gjøres på bakgrunn av en bekreftelse fra det offentlige helsevesen om at det har foregått en reell kjønnskonvertering. Det har så langt vært lagt til grunn at for at en slik ordning skal være praktikabel, må vurderingen baseres på objektive kriterier. Reell kjønnskonvertering betyr at det gjøres fullstendig kjønnskorrigerende operasjon, dvs. at testikler/ovarier blir fjernet i den hensikt å skifte kjønn. Dette gjelder ikke dersom man må fjerne testiklene pga. kreft.

Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for drift av Nasjonal behandlingstjeneste for transseksuelle. Dette er et nasjonalt behandlingstilbud for transseksuelle som ønsker å skifte kjønn. Praksis har vært at Oslo universitetssykehus HF (OUS), Rikshospitalet har varslet

Skattedirektoratet når endelig kirurgisk konvertering av kjønn har funnet sted, og Skattedirektoratet har på bakgrunn av bekreftelse fra lege endret kjønnsstatus og tildelt nytt fødselsnummer. Det er utarbeidet et spesifikt skjema for dette arbeidet.

I forbindelse med at det kom søknader til Skattedirektoratet om endring av fødselsnummer fra pasienter som var blitt kjønnsoperert i utlandet, ble det etablert en praksis der Skattedirektoratet ba OUS Rikshospitalet om å bekrefte at det var foretatt en fullstendig kjønnskorrigerende operasjon.

I dag er det kun Oslo universitetssykehus HF som gjør slike undersøkelser. Helsedirektoratet er av den oppfatning at bekreftelse på at kjønnsskifteoperasjon er foretatt kan gjøres av spesialist i gynekologi eller urologi. Attestasjon på fastsatt skjema sendes Skattedirektoratet. For å gjennomføre denne endringen kreves at det utarbeides og gjøres tilgjengelig et felles skjema og at det fastsettes krav til undersøkelse.”

Helse Sør-Øst RHF opplyser at kjønnskonverteringer er klassifisert som sjelden sykdom og at konvertering dermed ikke er en behandling som gis i spesialisthelsetjenesten på lokal- eller regionsnivå. Praksis er at dersom en komplett kastrasjon er foretatt i utlandet vil spesialisthelsetjenesten i Norge henvise til den nasjonale behandlingstjenesten der dette vurderes som nødvendig.

Jeg vil vurdere videre oppfølging av denne problemstillingen og tilhørende tema etter at departementet har mottatt og vurdert Helsedirektoratets rapport.