Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1455 (2011-2012)
Innlevert: 25.05.2012
Sendt: 25.05.2012
Besvart: 04.06.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Aksjonsgruppen for E18 sendte 23. april 2012 på nytt et åpent brev til statsråden og etterlyste tiltakene. Den 26.04. skriver statsråden i et brev til aksjonsgruppa at det innen 21. mai skal utarbeides et svar fra veidirektoratet. I følge Statens vegvesen (SVV) lokalt er det ikke penger til nye tiltak i 2012.
Kan statsråden redegjøre for innholdet i brevet fra vegdirektoratet, samt når hun har tenkt å sørge for at alle tiltakene i statsrådens brev fra 2010 skal være gjennomført?

Begrunnelse

I 2010 ble samferdselsministeren utfordret av Aksjon-E18 om trafikksikkerhetstiltak på E18 igjennom Bamble. I statsrådens svarbrev datert 22.09.2010 skisserer statsråden en rekke tiltak som Statens vegvesen og Bamble kommune hadde kommet frem til. Flere av tiltakene er gjennomført bl.a. er Åby-krysset ferdig, og man holder nå på med Rønholt-krysset som blir ferdigstilt i 2012. Dette er veldig bra. Men fortsatt gjenstår flere av tiltakene som er skissert i brevet fra statsråden i 2010.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg vil innledningsvis vise til at det er utført og gjøres betydelig trafikksikringstiltak på E18 i Bamble. Åbykrysset er ferdig og satt under trafikk og det pågår sikringsarbeid ved Rønholtkrysset. Sistnevnte kryss har fra Statens vegvesens og Bamble kommunes side blitt trukket fram som spesielt viktig å få på plass. Totalt blir det investert om lag 67 mill. kr i trafikksikringstiltak ved disse to kryssene.

Vegdirektoratet opplyser i brev av 21. mai 2012 at det nylig er igangsatt planarbeid for venstresvingfelt ved Essadumpa, men at det ikke er fastlagt endelig framdrift for arbeidet. Under forutsetning av at prosjektet begrenses til venstresvingfelt og at det gjennom planarbeidet ikke avdekkes uforutsette utfordringer, kan tiltaket utføres relativt raskt og dekkes innenfor inneværende års budsjett. Det anses ikke nødvendig med reguleringsplan forutsatt at det oppnås enighet med grunneierne.

Når det gjelder øvrige tiltak viser jeg til at det pågår planarbeid for ny firefeltsveg E18 Rugtvedt - Dørdal. En obligatorisk del av planarbeidet vil være å vurdere tiltak på vegstrekningen som vil bli avlastet, det vil si dagens E18, når ny E18 åpnes. Hvilke tiltak som vil være aktuelle er det imidlertid for tidlig å si noe om nå, men Vegdirektoratet opplyser at det vil være aktuelt å vurdere gang- og sykkelveg på enkelte av parsellene.