Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1457 (2011-2012)
Innlevert: 25.05.2012
Sendt: 29.05.2012
Besvart: 04.06.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Veterinærinstituttet i Nord-Norge har vært omorganisert ved flere anledninger, og dagens struktur er fastsatt av Stortinget. De ansatte i Harstad opplever nå på nytt at fremtiden er usikker for det høykompetente veterinærmiljøet i Sør-Troms.
Hva vil statsråden gjøre for å ta vare på og videreutvikle kompetansen knyttet til Veterinærinstituttet i Nord-Norge i Harstad, og på hvilken måte vil statsråden involvere Stortinget i denne saken?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Veterinærinstituttet er myndighetenes viktigste kunnskapsleverandør ved forebygging, rådgivning, oppklaring og håndtering av zoonoser og alvorlige smittsomme sykdommer hos fisk og landdyr. Veterinærinstituttet bistår også i forebygging og håndtering av kriser forårsaket av helseskadelige forbindelser og smittestoffer i fôr og mat.

Veterinærinstituttet samarbeider med andre FoU-virksomheter og fagmiljøer i Norge og i utlandet, der dette er hensiktsmessig for å nå instituttets eller oppdragsgivers mål. Veterinærinstituttet skal ha nær kontakt med aktuelt næringsliv, og brukerhensyn skal ivaretas i den anvendte forskningen.

Gjennom en landsdekkende diagnostikk, helseovervåking og rådgiving skal Veterinærinstituttet bidra til å forebygge, oppklare og håndtere sykdommer hos fisk og dyr, samt avdekke helseskadelige forbindelser og smittestoffer i mat og fôr.

Veterinærinstituttet har sitt hovedkontor i Oslo og har regionale laboratorier i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø. Hovedkontoret skal flyttes til Ås og samlokaliseres med det nye universitetet (sammenslåing av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole) og andre landbruksforskningsinstitutter.

Norges forskningsråd har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet foretatt en gjennomgang av instituttsektoren på Landbruks- og matdepartementets område. Departementet har i samarbeid med berørte aktører vurdert rapportens anbefalinger. Det gjennomføres nå en samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer. Alternativene forutsetter et omfattende administrativt og faglig samarbeid. En ser også på muligheter for å oppnå en bedre regional struktur. Utgangspunktet er at departementets forskningsaktivitet skal ha en sterk regional forankring og lokalisering, samtidig som forskningens kvalitet skal opprettholdes og utvikles. Det regionale forsknings- og utviklingsarbeidet skal styrkes gjennom tettere samarbeid og eventuelt samlokalisering av departementets institutter, kombinert med forpliktende samarbeid med andre relevante kunnskapsmiljøer regionalt.

Styret for Veterinærinstituttet er ansvarlig for det interne organisasjonsutviklingsarbeidet i virksomheten. Styret er ansvarlig for å gjøre nødvendige tilpasninger avhengig av samfunnsutviklingen og nye behov der de tar hensyn til helheten i oppgavefordeling og effektivisering.

Som en del av dette arbeidet vil oppgavene ved de regionale enhetene kunne bli videreutviklet, redefinert og harmonisert samtidig som det kan bli konsentrering av enkelte funksjoner. Det gjøres vurderinger av framtidig faglig utvikling av de regionale enhetene og framtidig lokalisering. Dette vil gjennomgående gi en mer effektiv og bærekraftig organisasjon. Veterinærinstituttet vil legge vekt på å videreutvikle den styrken de regionale enhetene er for organisasjonen og åpne for å utvikle faglig samarbeid med andre institusjoner lokalisert på samme sted. På den måten vil den samlede kompetansen for organisasjonen bli styrket.

Prinsipielle spørsmål som krever politisk avklaring, eksempelvis lokaliseringsendringer, skal legges fram for mitt departement. Stortinget vil bli orientert på egnet måte.