Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1462 (2011-2012)
Innlevert: 25.05.2012
Sendt: 29.05.2012
Besvart: 11.06.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I svar på spørsmål nr. 1387 viser statsråden til at det er behov for firefelts veg for E39 på strekningen Ålgård-Hove, og at det legges til grunn av regjeringen. Fylkesmannen i Rogaland har derimot protestert mot en slik dimensjonering av veien, fordi man frykter det vil svekke situasjonen for kollektivtransport.
Siden statsråden selv legger til grunn firefelts motorvei, vil statsråden sikre at fylkesmannen i sin behandling av saken representerer regjeringens syn?

Begrunnelse

Fylkesmannen skal representere staten/regjeringen. Undertegnede mener fylkesmannen ofte har en for restriktiv innstilling til mange saker, men dette reflekterer som regel en ønsket politikk fra dagens regjering. Det kan undertegnede mislike, men må akseptere. I denne saken klager fylkesmannen både på trasévalg og dimensjonering av veien. Ut fra statsrådens svar på spørsmål nr. 1387 har fylkesmannen ikke grunnlag for å klage på sistnevnte.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I dette området pågår det planprosess etter plan- og bygningsloven for strekningen Ålgård – Hove og det er utarbeidet konseptvalgutredning (KVU) for strekningen Søgne – Ålgård, som grunnlag for ekstern kvalitetssikring (KS1). KS1 er nylig avsluttet. KVU, KS1 og høringen av KVU-en vil danne grunnlag for regjeringsbehandling.

Både planleggingen etter plan- og bygningsloven og selve KVU-/KS1-arbeidet er prosesser som må gå sin gang uten inngripen fra min side. Jeg minner også om at fylkesmannen har innsigelseskompetanse i planer etter plan- og bygningsloven, for bl.a. å ivareta miljø- og jordbrukshensyn.